24 Απρ 2024 10:07

“Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ         

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                Λυγαριά 10-6-2014

                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.:12448

«Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου (περίπτερο) στην Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ της Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης»

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού χώρου (περίπτερο) που περιγράφεται παρακάτω:

Θέση: Δήμος Πύλης – Τοπική Κοινότητα Πύλης (έναντι του Δασονομείου Πύλης)

Είδος: Δημοτικός χώρος (περίπτερο) εμβαδού περίπου οκτώ (8) τ.μ., για την πώληση μόνο ζαχαρωδών προιόντων, γλυκισμάτων, ειδών χαλβά κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 210,00 ευρώ/μηνιαίως. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τέσσερα (4) έτη. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24η του μήνα Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί την 1-7-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 260,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς. Αρμόδιος: Μητσιάδη Δήμητρα – Δ/νση: Λυγαριά Τρικάλων – Τηλέφωνο: 2431352108.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ