23 Φεβ 2024 03:10

“Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Παραμέρου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ                 

ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ                                                            ΛΥΓΑΡΙΑ 28-5-2013

                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.:-11173

 

«Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Παραμέρου»

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του βοσκοτόπου στη θέση «Καραούλια», έκτασης 0,5 στρ. περίπου, της Τ.Κ. Παραμέρου της Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης, για τη θερινή περίοδο 2013 σύμφωνα με την αριθμ. 108/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 81/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για τον βοσκοτόπο στη θέση:

«Καραούλια»  τιμή εκκίνησης 30,00 euro

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται και λαμβάνουν μέρος δημότες κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος δημότης θα συμμετέχουν και ετεροδημότες κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 5,00 euro,σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

-Φορολογική Δήλωση ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος.

-Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου Πύλης.

Το ποσό του μισθώματος θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 10-6-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 17-6- 013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ. 2431352108.

 

                        Πύλη 28-5-2013

                         Ο Δήμαρχος

 

                           ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ