15 Απρ 2024 04:59

“Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Παχτουρίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ                 

ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ                                                                            ΛΥΓΑΡΙΑ 22-5-2014

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.:10986

 

“Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Παχτουρίου”

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του βοσκοτόπου με τα ονόματα ΛΑΚΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ, έκτασης 2.000 στρ. περίπου, της Τ.Κ. Παχτουρίου της Δ.Ε.Νεράιδας του Δήμου Πύλης, για τη θερινή περίοδο 2014 σύμφωνα με την αριθμ. 112/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 80/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για τον βοσκότοπο στις θέσεις :

«ΛΑΚΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ»  τιμή εκκίνησης 2.000,00 euro

Δεκτά προς βοσκή  έως 667 αιγοπρόβατα (μικρά ζώα).

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται και λαμβάνουν μέρος δημότες κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος δημότης θα συμμετέχουν και ετεροδημότες κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 200,00 euro, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχειοφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

-Φορολογική Δήλωση ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος.

-Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου Πύλης.

Το ποσό του μισθώματος θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 4-6-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 11-6-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2431352108.

                                      Πύλη 22-5-2014

                                      Ο Δήμαρχος

                           ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ