18 Απρ 2024 17:22

“Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Παχτουρίου του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                      

ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ                 

<p>ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ

                                                             ΛΥΓΑΡΙΑ 76-2012

                                                                Αριθμ. Πρωτ.:-14812-

                                       

“Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκότοπων στην Τ.Κ. Παχτουρίου”

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των βοσκοτόπων με τα ονόματα ΛΑΚΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ, έκτασης 2.000 στρ. περίπου της Τ.Κ. Παχτουρίου της Δ.Ε. Νεράιδας του Δήμου Πύλης, για την θερινή περίοδο 2012 σύμφωνα με την αριθμ. 119/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ.86/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς:

-Για τους βοσκοτόπους με τα ονόματα ΛΑΚΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ τιμή εκκίνησης 2.000,00 euro

Δεκτά προς βοσκή αιγοπρόβατα και βοοειδή.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται και λαμβάνουν μέρος δημότες και ετεροδημότες κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 200,00 euro, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

-Φορολογική Δήλωση ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος.

Το ποσό του μισθώματος θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 20-6-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 27-6- 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2431352108.

                                      Πύλη 7-6-2012

                                      Ο Δήμαρχος

                         ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ