29 Μάι 2024 18:58

«Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Παχτουρίου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 31 -05-2016
Αριθμ. Πρωτ. 7521

 

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Παχτουρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του βοσκοτόπου με τα ονόματα

α)ΛΑΚΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ β) ΜΠΑΛΤΑ και γ)ΤΣΙΓΚΟΡΙ-ΧΟΥΝΙ,έκτασης 2.000 στρ.

περίπου,της Τ.Κ.Παχτουρίου της Δ.Ε.Νεραίδας του Δήμου Πύλης,για την θερινή περίοδο

2016 σύμφωνα με την αριθμ.112/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους

της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ.92/2016 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για τον βοσκότοπο στις θέσεις :

ΛΑΚΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ-ΜΠΑΛΤΑ- ΤΣΙΓΚΟΡΙ-ΧΟΥΝΙ,τιμή εκκίνησης 2.000,00

euro

Δεκτά προς βοσκή  έως 400 αιγοπρόβατα ή 80 μεγάλα ζώα.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται και λαμβάνουν μέρος δημότες κατά επάγγελμα

κτηνοτρόφοι.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος δημότης θα συμμετέχουν και

ετεροδημότες κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 200,00 euro,σε εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει

οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

-Φορολογική Δήλωση ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κατά

κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος.

-Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου Πύλης.

Το ποσό του μισθώματος θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 14-6-2016,ημέρα

Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 21-6-2016,    

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2434350124.

 

 Ο Δήμαρχος

 

 ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ