02 Μαρ 2024 09:04

«Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Παχτουρίου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη 25 – 05 – 2015
Αριθμ. Πρωτ. 10025

 

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στην Τ.Κ.Παχτουρίου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του βοσκοτόπου με τα ονόματα α)ΛΑΚΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ β) ΜΠΑΛΤΑ και γ)ΤΣΙΓΚΟΡΙ-ΧΟΥΝΙ,έκτασης 2.000 στρ.
περίπου,της Τ.Κ.Παχτουρίου της Δ.Ε.Νεραίδας του Δήμου Πύλης,για την θερινή περίοδο 2015 σύμφωνα με την αριθμ.91/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ.73/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για τον βοσκότοπο στις θέσεις :
-ΛΑΚΚΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ-ΜΠΑΛΤΑ- ΤΣΙΓΚΟΡΙ-ΧΟΥΝΙ,τιμή εκκίνησης 2.000,00
euro

Δεκτά προς βοσκή  έως 667 μικρά ζώα ή 133 μεγάλα ζώα.
Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται και λαμβάνουν μέρος δημότες κατά επάγγελμα
κτηνοτρόφοι.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος δημότης θα συμμετέχουν και
ετεροδημότες κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 200,00 euro,σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
-Φορολογική Δήλωση ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κατά
κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος.
-Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου Πύλης.
Το ποσό του μισθώματος θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 8-6-201 5,ημέρα
Δευτέρα
και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 15-6-2015,     
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2434350124.                                     

Ο Δήμαρχος

   ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ