15 Απρ 2024 05:41

«Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 31 -05-2016
Αριθμ. Πρωτ. 7518

 

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των βοσκοτόπων με τα ονόματα ΛΟΥΠΑΤΑ και ο συνεχόμενος ΠΡΙΠΟΡΙ έκτασης 1.900 στρ. περίπου και ΝΕΡΑΙΔΑ έκτασης 4.000 στρ.περίπου της Τ.Κ.Νεραιδοχωρίου της Δ.Ε.Αιθήκων του Δήμου Πύλης,για την θερινή περίοδο 2016 σύμφωνα με την αριθμ.111/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ.91/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για τους βοσκοτόπους με τα ονόματα:

  • ΛΟΥΠΑΤΑ τιμή εκκίνησης 3.000,00 euro
  • ΝΕΡΑΙΔΑ τιμή εκκίνησης 4.000,00 euro

Δεκτά προς βοσκή πρόβατα σε αριθμό μέχρι 1743 συνολικά για τους πιο πάνω βοσκότοπους.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται και λαμβάνουν μέρος δημότες κατά επάγγελμα

κτηνοτρόφοι.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος δημότης θα συμμετέχουν και

ετεροδημότες κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 300,00 euro, για το βοσκότοπο στη θέση ΛΟΥΠΑΤΑ και 400,00euro για το βοσκότοπο στη θέση ΝΕΡΑΙΔΑ σε εγγυητική

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

-Φορολογική Δήλωση ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος.

-Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου Πύλης.

Το ποσό του μισθώματος θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 14-6-2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 21-6-2016,

ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2434350124.

 

 

Ο Δήμαρχος

                             

ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ