19 Μάι 2024 23:24

“Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκότοπων στην Τ.Κ. Nεραϊδοχωρίου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                          ΛΥΓΑΡΙΑ 25-4-2013

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: -9103-

                                                  

“Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκότοπων στην Τ.Κ. Nεραϊδοχωρίου” 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των βοσκοτόπων με τα ονόματα ΛΟΥΠΑΤΑ  και ο συνεχόμενος ΠΡΙΠΟΡΙ έκτασης 1.900 στρ. περίπου και ΝΕΡΑΪΔΑ έκτασης 4.000 στρ. περίπου, της Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου της Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης, για τη θερινή περίοδο 2013 σύμφωνα με την αριθμ.70/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 63/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για τους βοσκοτόπους με τα ονόματα:

ΛΟΥΠΑΤΑ τιμή εκκίνησης 3.000,00 euro

-ΝΕΡΑΙΔΑ τιμή εκκίνησης 4.000,00 euro

Δεκτά προς βοσκή αιγοπρόβατα σε αριθμό μέχρι 500 (μικρά ζώα).

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται και λαμβάνουν μέρος δημότες κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος δημότης θα συμμετέχουν και ετεροδημότες κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 300,00 euro για τον βοσκότοπο στη θέση ΛΟΥΠΑΤΑ και 400,00 euro για τον βοσκότοπο στη θέση ΝΕΡΑΪΔΑ euro, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

-Φορολογική Δήλωση ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος.

-Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου Πύλης.

Το ποσό του μισθώματος θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 8-5-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 16-5-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ. 2431352108.

 

Πύλη 25-4-2013

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ