16 Απρ 2024 12:56

“Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                         ΛΥΓΑΡΙΑ 18/5/2012

                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.:-13165-

 

“Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση βοσκότοπων στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου”

 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των βοσκοτόπων ΛΟΥΠΑΤΑ έκτασης 1.900 στρ. περίπου και ΝΕΡΑΪΔΑ έκτασης 4.000 στρ. περίπου της Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου της Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης, για τη θερινή περίοδο 2012 σύμφωνα με την αριθμ. 62/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 71/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς:

Για το βοσκότοπο στη θέση ΛΟΥΠΑΤΑ τιμή εκκίνησης 3.000,00 euro

-Για το βοσκότοπο στη θέση ΝΕΡΑΪΔΑ τιμή εκκίνησης 4.000,00 euro

Δεκτά προς βοσκή μόνο πρόβατα.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται και λαμβάνουν μέρος δημότες και ετεροδημότες κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 300,00 euro για το βοσκότοπο στη θέση ΛΟΥΠΑΤΑ και 400,00 euro για το βοσκότοπο στη θέση ΝΕΡΑΪΔΑ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

-Φορολογική Δήλωση ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος.

Το ποσό του μισθώματος θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 30-5-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου στην Πύλη.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 8-6-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ.:2431352108.

 

Πύλη 18-5-2012

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ