23 Ιούν 2024 08:59

“Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση κτιρίου χώρου υποδοχής στο Χ.Κ. Περτουλίου”

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Πύλη, 07/09/2012

                                                                                                                                                            Αρ.Πρωτ:-51-

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», Κουφογάζος Κωνσταντίνος,

 

Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση κτηρίου Χώρου Υποδοχής που βρίσκεται στην κορυφή του Χιονοδρομικού Κέντρου του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου για να χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο – καντίνα.

Το Εμβαδό του περίπου 50,00 τ.μ.

Η δημοπρασία θα γίνει στην Πύλη και στο Δημαρχείο, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. με 13:00 π.μ. και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και θα επαναληφθεί μετά από πέντε (5) πλήρεις ημέρες από τον πρώτο διαγωνισμό εφόσον αυτός αποβεί άγονος ή η προσφορά του τελευταίου πλειοδότη κριθεί ασύμφορη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (4.000,00 €).

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 400,00€ (10% της αρχικής τιμής) σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε επτά (7) πλήρεις ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει και να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στην δημοπρασία, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

v Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου (του φυσικού προσώπου, ή του Προέδρου καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ.).

v Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.

v Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως τελευταίου μήνα.

v Δήλωση ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

v Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία.

v Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα.

v Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να μη χρωστάει στο Δήμο Πύλης και/ή στην Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. του Δήμου Πύλης (βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Πύλης και στη Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. του Δήμου Πύλης.

v Σε περίπτωση σύμπραξης φυσικών  προσώπων συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες: Β. Διαγωμά

Τηλ. 24313.52117

 

Πύλη 7 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος της

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

Κωνσταντίνος Κουφογάζος