02 Οκτ 2023 21:43

“Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημ/κού δάσους στην Τ.Κ. Παραμέρου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                 ΛΥΓΑΡΙΑ 25-4-2013

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ.:-9136-

 

«Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ. Παραμέρου» 

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ. Παραμέρου – Δ.Ε. Πινδέων 300,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης από τη συστάδα 1α για εμπορία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ.64/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό α) των τριάντα ευρώ (30,00 euro) ανά κ.μ. χρήσιμης ξυλείας ελάτης.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 795,00 euro σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου, ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 8-5-2013, ημέρα Tετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 16-5-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ. Λυγαριάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – τηλ. 2431352108.

 

Πύλη 25-4-2013

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ