25 Μάι 2024 21:08

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ.Δέσης-Δ.Ε.Αιθήκων, Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ

Πύλη 10-4-2019
Αριθμ. Πρωτ. 4359

 

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ.Δέσης-Δ.Ε.Αιθήκων, Δήμου Πύλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος Υλοτομίας και
απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ.Δέσης-Δ.Ε.Αιθήκων,Δήμου Πύλης, Υλοτομία και
απόληψη 1.290,00 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης από την συστάδα 6β και 180,00 κ.μ.
ξυλώδους όγκου ελάτης από τη συστάδα 7α για εμπορία από το Δημοτικό δάσος
Δέσης,σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ. 62/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ως πρώτη προσφορά ορίζονται τα ποσά :
-40,00 euro/M3 χρήσιμης ξυλείας ελάτης
-15,00 euro/Χ.Κ.Μ.καυσόξυλα ελάτης

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 4.700,00 euro σε εγγυητική επιστολή
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
3.–Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 23-4-2019,ημέραTρίτη και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 30-4-2019,ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2434350124.

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ