Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΑΣ της Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ του Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Λυγαριά 1-11-2018
Αριθμ. Πρωτ. 12893

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για
λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΙΑΛΕΙΑΣ της Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ του Δήμου Πύλης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης που περιγράφεται
παρακάτω:
Θέση:- ΑΛΜΠΙΝΑ-έκταση 636,08 τ.μ. (τμήμα δημοτικού δάσους)
Η ανωτέρω έκταση θα εκμισθωθεί για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη .
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018,ημέρα
Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό
Κατάστημα.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις
21-11-2018,ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. με τους ίδιους όρους.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:
-50,00 euro/στρ. ετησίως
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
α) Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,που να αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.
β) Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
γ)Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θεωρημένο από το κτηνιατρείο
δ)Βεβαίωση κατοχής ζώων θεωρημένη από Δημόσια Αρχή
ε)Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην
T.K. Πύλης.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MAΡΑΒΑΣ