Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κατάστημα)στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 7-9-2018
Αριθμ.Πρωτ.9922

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
(κατάστημα)στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου(κατάστημα)που
περιγράφεται παρακάτω:
Έμβαδό:80,00 τμ περίπου
To μίσθιο είναι ισόγειο ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία της
Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου.
Πόλη:Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου–Δ.Ε.Γόμφων
Δήμος: Πύλης
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)
ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των
200,00 euro/μηνιαίως.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα(9) έτη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018,ημέρα
Πέμπτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό Κατάστημα.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις
27-9-2018,ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. με τους ίδιους όρους.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 240,00 euro σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2.-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει
οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.
Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.
Ο μισθωτής υποχρεούται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σ’αυτόν της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων,καλής χρήσης του ακινήτου και της καλής συντήρησης αυτού,
Η χρηματική εγγύηση ορίζεται σε ποσό ίσο με το ποσό του 50% του ετησίου μισθώματος που θα επιτευχθεί στην δημοπρασία.
Ο μισθωτής υποχρεούται με δική του ευθύνη και έξοδα να προσκομίσει πριν την υπογραφή του συμφωνητικού Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.
Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ