Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής (για αμπελοκαλλιέργεια) στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MOYΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                      

Λυγαριά 22-8-2018
Αριθμ. Πρωτ.9248

 

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής(για αμπελοκαλλιέργεια)στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MOYΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που

περιγράφεται παρακάτω:        

ΘΕΣΗ:

  1. Αγροτεμάχιο στη θέση «Λόγγος», (αρ. αναδασμού 99), έκτασης 13.125 τ.μ..(ΚΑΕΚ-300.3.2.1)
  2. Αγροτεμάχιο στη θέση «Λόγγος», (αρ. αναδασμού 632), έκτασης 6.875 τ.μ. .(ΚΑΕΚ-300.3.2.5)

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι είκοσι έτη(θα λήγει στις 31-12-2038).

Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν αποκλειστικό και μόνο με

αμπελοκαλλιέργεια).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 4η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018,ημέρα Τρίτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου  στην Πύλη.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:

– 40,00 ευρώ/στρ.,ετησίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία.

Επίσης, ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού της δημοπρασίας τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές στο Δήμο.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη (τηλ.2434350124).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ