Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΑΣ της Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Λυγαριά 6-8-2018
Αριθμ. Πρωτ. 8817

 

Περίληψη διακήρυξης  δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΑΣ της Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ του Δήμου Πύλης

 

                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση της δημοτικής  έκτασης που

περιγράφεται παρακάτω:

-ΛΟΓΓΟΣ-έκταση 6 στρ. (αριθμ. 110)-4 θέσεις

Η ανωτέρω έκταση θα δημοπρατηθεί σε τέσσερα(4) τεμάχια ήτοι:

Θέση 1:1.500 τ.μ.

Θέση 2:1.500 τ.μ.

Θέση 3:1.500 τ.μ.

Θέση 4:1.500 τ.μ.

Η ανωτέρω έκταση θα εκμισθωθεί για λειτουργία πρόχειρων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20η του μήνα Αυγούστου του έτους 2018,ημέρα

Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στην Πύλη και στο Δημοτικό

Κατάστημα.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:

-50,00 euro/στρ. ετησίως 

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

α) Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,που να αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

β) Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

γ)Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θεωρημένο από το κτηνιατρείο

δ)Βεβαίωση κατοχής ζώων θεωρημένη από Δημόσια Αρχή

ε)Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην T.K. Πύλης.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Πύλη Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MAΡΑΒΑΣ