24 Απρ 2024 09:52

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΗΚΗΣ του Δήμου Πύλης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Λυγαριά 7-5-2018
Αριθμ. Πρωτ. 4932

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΗΚΗΣ του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει  επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που

περιγράφεται παρακάτω:        

ΘΕΣΗ:

1)Τμήμα του αριθμ. 1061 τεμαχίου του κτηματολογικού πίνακα(Θέση ΡΕΜΑΤΑ),

έκτασης 6.000 τ.μ.(ΚΑΕΚ-600.1.2.13)

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη(θα λήγει στις 30-12-2022).

Είδος:Καλλιεργήσιμη γή(οι εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με οποιαδήποτε καλλιέργεια εκτός

μποστανικών και κηπευτικών).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18η του μήνα Μαίου του έτους 2018,ημέρα Παρασκευή

και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου  στην Πύλη.

 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:

– 40,00 ευρώ/στρ.,ετησίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

Α)εγγύηση συμμετοχής (εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής κατά στρ. και κατά περίπτωση χωριστά.

Β)Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Οποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς το Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στη

δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην Πύλη.

Αρμόδιος Μητσιάδη Δήμητρα-Δ/νση-Λυγαριά Τρικάλων-Τηλέφωνο 2434350124.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ