24 Ιούν 2024 04:22

“Περίληψη απόφασης 132/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  –  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 132/2011 απόφασή του,  καθόρισε το δικαίωμα αμμοληψίας του Δήμου Πύλης στο ποσό των 0,60 €/κυβικό μέτρο.

Η αμμοληψία θα γίνεται μόνο στις περιοχές που υπάρχουν περιβαλλοντικές μελέτες που καθορίζουν τους  χώρους, καθώς και σε ότι αναφέρει η κείμενη νομοθεσία για προστασία γεφυριών, μνημείων κ.λ.π. Όσον αφορά τον καθαρισμό της κοίτης του Πορταϊκού ποταμού όπου έχει εκτελεστεί έργο και προβλέπονται από τις μελέτες κατασκευής του παραπάνω έργου να επιτρέπεται ο ελεγχόμενος καθαρισμός υπό την επίβλεψη των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών. Η αμμοληψία θα γίνεται εφόσον έχουν εξασφαλιστεί προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Κουφογάζος