20 Ιούλ 2024 21:49

“Περίληψη απόφασης 129/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  –  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 129/2011 απόφασή του,  καθόρισε τα τέλη διαφήμισης ανά κατηγορία διαφήμισης, για το έτος 2011, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

σε 0,25 ευρώ ανά τ.μ. την εβδομάδα για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται :

α) μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,

β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,

γ) σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων,

δ) μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και

ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

Σε 50,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες,

Σε 20,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως για φωτεινές διαφημίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους,

Σε 15,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα διαφημίσεις.

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Κουφογάζος