16 Απρ 2024 13:54

“Περίληψη απόφασης 128/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  –  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 128/2011 απόφασή του,  αποφάσισε την επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, υπέρ του Δήμου Πύλης, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό μισό τα εκατό (0,5%) επί του μισθώματος κλίνης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας καθώς και επί του καταβαλλομένου μισθώματος κλίνης, ενοικιαζομένων δωματίων, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (CAMPING) τα οποία δεν έχουν την μορφή της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

2. Για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν το τέλος θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1080/80, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2011.

 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Κουφογάζος