06 Δεκ 2023 10:57

“Περίληψη απόφασης 126/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  –  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 126/2011 απόφασή του,  αποφάσισε

Την επιβολή φόρου για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακού καταναλωτού ή καταναλωτού εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης που βρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Πύλης, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν.1080/80.

Καθόρισε το συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε 0,08 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως για τους στεγασμένους και μη χώρους όλων των χρήσεων σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Πύλης.

Ο φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωμή του επ' ονόματι του εκδιδόμενου λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται μαζί με αυτόν ενιαίως από τη Δ.Ε.Η., σε δόσεις ίσες προς τον αριθμό των εκδιδόμενων κάθε χρόνο λογαριασμών.

Η απόφαση ισχύει από 1-1-2011 και μέχρι την κατάργηση ή την τροποποίησή της.

 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Κουφογάζος