24 Φεβ 2024 14:07

“Περίληψη απόφασης 125/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  –  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, με την αριθμ. 125/2011 απόφασή του,  καθόρισε το συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσία (Τ.Α.Π.) σε μηδέν τριάντα τοις χιλίοις (0,30%ο).

Ο συντελεστής είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου και ισχύει από 1-1-2011 μέχρι να τροποποιηθεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Κουφογάζος