Παράταση της προθεσμίας υποβολής επενδυτικών προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.