22 Φεβ 2024 03:03

Παράταση Προθεσμίας για την έκδοση οικοδομικών αδειών για το Δήμο Πύλης από την Πολεοδομία του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.1 περ.11 του Ν.3852.2010

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.8 του Π.Δ. 8-7-1993(ΦΕΚ 795 Α/93)

3. Το αριθμ. 6088/35708/11-4-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Γενική Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας-Δ/νση Δ/σης-Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Νομικών Προσώπων Λάρισας σχετικά με παράσταση προθεσμία για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πύλης για πολεοδομικές  αρμοδιότητες όπως η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή τους, ο έλεγχος μελετών για οικοδομικές αρμοδιότητες,  καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων για την κατασκευή των         αυθαιρέτων κτισμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία καλύπτεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη(επειδή δεν υπάρχει Τεχνικό Προσωπικό στο Δήμο Πύλης για τις πιο πάνω    αρμοδιότητες)μέχρι 30-9-2011 από την Πολεοδομία του Δήμου Τρικκαίων.

5. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας πέραν του 9μηνου για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ο Δήμος Πύλης θα καλύπτεται από 1-10-2011 για Πολεοδομικές Αρμοδιότητες (έκδοση  οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή τους, ο έλεγχος μελετών για οικοδομικές  αρμοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων για την κατασκευή των    αυθαιρέτων κτισμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία)από τον Δήμο Τρικκαίων μέχρι να γίνει   η σύσταση Πολεοδομικής υπηρεσίας στο Δήμο Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

 

KOIN.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ.ΑΥΤ.& ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

-Πολεοδομία Δήμου Τρικκαίων

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ

-Αρμόδιο Αντιδήμαρχο