18 Απρ 2024 01:20

“Παράταση αιτήσεων Άδειας Κινητής Καντίνας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη 5/02/2014

                                                                                                                   Αρ. Πρωτ: 3135

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Πύλης πρόκειται να προβεί στην έκδοση  ΤΡΙΩΝ (3) ΆΔΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β που αφορούν  Κινητές Καντίνες, και έχουν καθορισθεί με την  αριθμ. 22999/237527/29-11-2013  Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, που κατοικούν στον Δήμο Πύλης, ότι δόθηκε παράταση στην ημερομηνία κατάθεσης σχετικών αιτήσεων μέχρι την 16-2-2014.

Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.
β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος. Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β').
γ) Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 254/05).

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου είναι τα εξής:
1)Αίτηση (Το έντυπο θα διατίθεται από τον Δήμο).

2)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της».

3)Αποδεικτικό ότι είναι άνεργος.

4)Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος έτους 2012.

5)Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει:

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. (άρθρο 1 παρ.2 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.12 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β'.

6.Βεβαίωση ότι είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου μας.

7.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στο τηλέφωνο:

Μπέκου Κ. 2434350130.                                                                                                                                                    

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

Πλεξίδας Ευθύμιος