«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

 

Κατεβάστε τα αρχεία

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.sign
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed.signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ε.Σ.Υ. & Τ.Π._signed_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed_signed
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΕΣ Ι & ΙΙ_signed_signed
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΗΜΔΗΣ.sign
espd-request-v2-1
espd-request-v2(1)

 

Κατεβάστε το espd.xml

espd.xml