24 Ιούλ 2024 09:33

“Ορισμός χώρου συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                            Αριθ. Απόφ.: 2/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 1/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Στην Πύλη, σήμερα 27 Ιανουαρίου του έτους 2011 και ώρα 9.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 769/21-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Τόλιας Νικόλαος – Πρόεδρος

1. Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια

2.     Θέος Φώτιος –               Μέλος

 

3.     Καλαντζής Δημήτριος –     »

 

4.     Μαγκούτης Δημήτριος  –   »

 

5.     Πλεξίδας Ευθύμιος –          »

 

6.     Κατσίβελος Βύρων –         »

 

7.     Λάππας Δημήτριος –         »

 

8.     Καλαμαράς Στέφανος –     »

 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Φωτάκη Ευθυμία, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Πρέπει να οριστεί νέος χώρος συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , αφού ο χώρος στο Δημοτικό Κατάστημα Πύλης δεν είναι κατάλληλος, επειδή γίνονται συνεχώς συνεδριάσεις άλλων επιτροπών και ομάδων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα χώρου και χρόνου.

Γι' αυτό και προτείνει οι συνεδριάσεις να γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Γόμφων

Στη συνέχεια τα μέλη έθεσαν το αίτημα οι συνεδριάσεις να γίνονται απογευματινές ώρες, γιατί το πρωί είναι όλοι απασχολημένοι στις εργασίες τους.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο έλαβε υπόψη της

§  την εισήγηση του προέδρου,

§  τις εισηγήσεις των μελών του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

§  Ορίζεται ως χώρος συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η αίθουσα Συνεδριάσεων στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Γόμφων, η οποία κρίνεται κατάλληλη λόγω θέσης του χώρου.

§  Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνονται απογευματινές ώρες

Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στον Ελεγκτή Νομιμότητας ,ο οποίος αυτεπαγγέλτως  ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Θέος Φώτιος

Καλαντζής Δημήτριος

Μαγκούτης Δημήτριος

Πλεξίδας Ευθύμιος

Κατσίβελος Βύρων

Λάππας Δημήτριος

Καλαμαράς Στέφανος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ