20 Ιούν 2024 14:54

” Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 01.05.2008 έως και 30.08.2009.”

ΑΠΟΦΑΣΗ   1 / 2008

Ο Δήμαρχος Πύλης έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 87 του Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 τ. Α7 08.06.2006, και του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

2. Την ανάγκη ορισμού δύο (2) Αντιδημάρχων στο Δήμο Πύλης για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου μας.

3. Την  άσκηση  αρμοδιοτήτων που   με  την παρούσα  απόφαση   μας μεταβιβάζουμε στους Αντιδημάρχους.

4. Το γεγονός ότι οι ορισθέντες Αντιδήμαρχοι δεν έχουν εκλεγεί σήμερα ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, καθώς επίσης και ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης.

5. Το γεγονός ότι με τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση μας, θα υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, τόσο στην έδρα του Δήμου μας, όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίου  Βησσαρίωνος,  Αγίου  Προκοπίου,   Κοτρωνίου, Πετροχωρίου, Παλαιοκαρυάς και Ροπωτού.

6. Την υπ΄ αριθ. 01/08-01-2007 και με αριθμό πρωτοκόλλου 110 απόφαση μας για το ίδιο θέμα:

Αποφασίζουμε

   Ορίζουμε Αντιδημάρχους Πύλης για το χρονικό διάστημα από 01.05.2008 έως και 30.08.2009 τους Δημοτικούς Συμβούλους, κ.κ. Πατέρα Κωνσταντίνο του Βασιλείου και Μπαλατσούκα Στυλιανό του Νικολάου και μεταβιβάζουμε σ' αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) Στον κ. Πατέρα Κων/νο του Βασιλείου:

1. Τον προγραμματισμό έργων, την εποπτεία και σύνταξη μελετών στην έδρα του Δήμου Πύλης.

2. Την εποπτεία,  ανάπτυξη,  φροντίδα  πρασίνου  και  της αισθητικής εμφάνισης κήπων, δενδροστοιχιών, πλατειών, παιδικών χαρών   στο Δ.Δ. Πύλης και στο Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνος.

3. Την καλή λειτουργία όλου του δικτύου πυρόσβεσης του Δ.Δ. Πύλης και του   Δ.Δ.   Αγίου   Βησσαρίωνος,   καθώς   επίσης   και   του   δικτύου πυρασφάλειας.

4. Την άσκηση αρμοδιοτήτων πολιτιστικών θεμάτων.

5. Την εποπτεία και έλεγχο του γραφείου έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικής και αδειών κέντρων διασκέδασης.

6. Την παρακολούθηση των αυθαίρετων κατασκευών και την επιβολή των εκ του Νόμου κυρώσεων.

7. Την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, την επέκταση, την τροποποίηση σχεδίου πόλεως.

8. Την εποπτεία της καλής κατάστασης και λειτουργίας του Κοιμητηρίου του Δ.Δ. Πύλης και του Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνος.

9. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας και κωλύματος του Δημάρχου.

10.Την  εποπτεία  συντήρησης  και   καλής  λειτουργίας  του  δημοτικού φωτισμού στο Δ.Δ. Πύλης και στο Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνος.

11.Την υπογραφή πάσης φύσεως πιστοποιητικών κυριότητος, νομής και κατοχής αγροκτημάτων, οικοπέδων, ζώων, περιουσιακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλων πιστοποιητικών, που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

12.Την αναπλήρωση  και  εκπροσώπηση  του  Δημάρχου,   όταν  αυτός  απουσιάζει.                                                                                              

13. Άσκηση     αρμοδιοτήτων     επί     θεμάτων     ύδρευσης,                             άρδευσης, αποχέτευσης,   οδοποιίας   στο   Δ.Δ.   Πύλης   και   στο                  Δ.Δ.   Αγίου Βησσαρίωνος.

 

Β) Στον κ. Μπαλατσούκα Στυλιανό του Νικολάου:

1.Την εποπτεία καθαριότητας όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου και της έδρας του Δήμου.

2.Την  εποπτεία   της   καλής  λειτουργίας   των  δικτύων   ύδρευσης  – άρδευσης – αποχέτευσης του Δήμου μας, πλην Δ.Δ. Πύλης και Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνος.

3.Την εποπτεία συντήρησης του δημοτικού φωτισμού και την καλή λειτουργία των αναμεταδοτών όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων πλην του Δ.Δ. Πύλης και του Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνος.

4. Την ανάπτυξη, φροντίδα του πρασίνου και της αισθητικής εμφάνισης κήπων, δενδροστοιχιών και πλατειών, καθώς και την καλή λειτουργία των παιδικών χαρών όλων των υπολοίπων Δημοτικών Διαμερισμάτων.

5.Την εποπτεία της καλής κατάστασης και λειτουργίας των Κοιμητηρίων όλων των υπολοίπων Δημοτικών Διαμερισμάτων.

6.Την καλή λειτουργία της χωματερής Πύλης και όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

7.Την  καλή  λειτουργία  του   δικτύου   πυρόσβεσης   και   του   δικτύου πυρασφάλειας όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων, πλην του Δ.Δ. Πύλης και του Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνος.

8.Την εποπτεία των εργατοτεχνιτών σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πύλης.

9.Την εποπτεία τεχνικού εξοπλισμού του Δήμου Πύλης.

10.Την υπογραφή πάσης φύσεως πιστοποιητικών κυριότητος, νομής και κατοχής αγροκτημάτων, οικοπέδων, ζώων, περιουσιακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλων πιστοποιητικών, που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

11.Την αναπλήρωση και εκπροσώπηση του Δημάρχου, όπου και όταν απαιτείται.

12.Η   με  αριθμό  πρωτοκόλλου   110/08-01-2007   και   αριθμό   1/2007 απόφαση μας, καταργείται και παύει να ισχύει από 01-05-2008.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ