24 Ιούν 2024 02:40

“Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)”

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                     

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πύλη, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                      Αριθ. πρωτ. 17163      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                            Αριθ. Απόφασης 100/2014

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1                                                                

Ταχ.Κώδ.       : 420 32                                                                           

Τηλέφωνο      : 2434350100                                            

FAX                : 2434350150                                          

E-mail             : dpilis@otenet.gr

Θ Ε Μ Α: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.                 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  • 1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 74 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
  • 2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
  • 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
  • 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πύλης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
  • 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1737/3-8-2011 τεύχος Β΄).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πύλης, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από  1-9-2014  μέχρι  28-2-2017, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α.1       τον κ. Κρούπη Κωνσταντίνο, με αντιμισθία, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Οικονομικών θεμάτων  και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

ii.  Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

2. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, 

–   την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου,

– την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας,

–  την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,

–  τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού,

–  την τέλεση γάμων,

–  την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών,

–  τη λειτουργία των ΚΕΠ,

–  τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

–  τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια,

–  τη λειτουργία των υπηρεσιών αλλοδαπών και μεταναστών,

– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Α.2. τον κ. Τόλια Νικόλαο, χωρίς αντιμισθία, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

2.  Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

3. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

4. Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού και ιδίως:

– Τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους  στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

– τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

– τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

5. Πολιτικής Προστασίας:

– το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

6. Την ευθύνη χρήσης και διάθεσης των μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Α.3. τον κ. Ζιάκα Σταύρο, χωρίς αντιμισθία, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

–  την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου,

–  την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,

–  την  ευθύνη των δασών,

–  την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

Α.4. τον κ. Καλαμαρά Στέφανο, με αντιμισθία, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Τουρισμού – Πρόνοιας – Υγείας – Παιδείας και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.  τουρισμού

–  τα θέματα προβολής και Τουρισμού.

– τον σχεδιασμό, την μέριμνα και την εφαρμογή δράσεων παρέμβασης για την ανάπτυξη του τουρισμού.

– τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής.

 2. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

– την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.

– την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:

– τις αρμοδιότητες της παιδείας και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.

– Σύνδεσμος του Δήμου Πύλης με το Κ.Υ. Πύλης, τα Περιφερειακά Ιατρεία και το ΕΚΑΒ.

– τη διοργάνωση ιατρικών επιστημονικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων υπό την αιγίδα του Δήμου.

Α.5.      τον κ. Κατσίβελο Βύρωνα, με αντιμισθία, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού  και ιδίως:

–  τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας). 

– τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

2. Καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου και ιδίως:

–  τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

–  τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.

– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

– τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

– τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Πολιτισμού 

– τις αρμοδιότητες του πολιτισμού στις οποίες περιλαμβάνονται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

– τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Για τις κατά τόπο αρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες ορίζονται οι παρακάτω Αντιδήμαρχοι:

  • – Στη Δημοτική Ενότητα Πύλης ο Αντιδήμαρχος Κρούπης Κωνσταντίνος.
  • – Στη Δημοτική Ενότητα Αιθήκων ο Αντιδήμαρχος Καλαμαράς Στέφανος.
  • – Στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων ο Αντιδήμαρχος Ζιάκας Σταύρος.
  • – Στη Δημοτική Ενότητα Πιαλείων ο Αντιδήμαρχος Κατσίβελος Βύρων.
  • – Στις Δημοτικές Ενότητες Μυροφύλλου, Νεράιδας και Πινδέων ο Αντιδήμαρχος Τόλιας Νικόλαος.

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σε κάθε κατά τόπο Αντιδήμαρχο είναι οι παρακάτω:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

στ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

ζ) την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των δημοτικών ενοτήτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.

–  της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κρούπης Κωνσταντίνος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κατσίβελο Βύρωνα.

– Ο Αντιδήμαρχος κ. Τόλιας Νικόλαος  θα ασκεί και την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου (άρθρ. 74 του Ν. 3852/2010).

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Τρικάλων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πύλης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

    Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

2. Οριζόμενους Αντιδημάρχους