20 Απρ 2024 01:45

“Όροι δημοπράτησης εκμίσθωσης 5 θέσεων εγκατάστασης ξύλινων περιπτέρων”

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

 

ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Τα μίσθια (θέσεις εγκατάστασης ξύλινων περιπτέρων) βρίσκονται παραπλεύρως του κτηρίου του Νέου Σαλέ, όπως περιγράφονται στο σκαρίφημα που περιέχεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης. Το εμβαδό του κάθε μισθίου είναι 7,50 τ.μ. περίπου.

 

ΆΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Το κάθε μίσθιο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις παρακάτω χρήσεις και απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε άλλη χρήση του μισθίου χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ø Το αριθμ. 1 μίσθιο (1η θέση εγκατάστασης ξύλινου περιπτέρου), προορίζεται για την εγκατάσταση περιπτέρου πώλησης χαλβάδων

Ø Το αριθμ. 2 μίσθιο (2η θέση εγκατάστασης ξύλινου περιπτέρου), προορίζεται για την εγκατάσταση περιπτέρου πώλησης ζαχαρωδών προϊόντων

Ø Το αριθμ. 3 μίσθιο (3η θέση εγκατάστασης ξύλινου περιπτέρου), προορίζεται για την εγκατάσταση περιπτέρου πώλησης λουκουμάδων

Ø Το αριθμ. 4 μίσθιο (4η θέση εγκατάστασης ξύλινου περιπτέρου), προορίζεται για την εγκατάσταση περιπτέρου πώλησης χαλβάδων

Ø Το αριθμ. 5 μίσθιο (5η θέση εγκατάστασης ξύλινου περιπτέρου), προορίζεται για την εγκατάσταση περιπτέρου πώλησης ειδών εποχιακής ένδυσης

 

ΆΡΘΡΟ 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ.

Τα περίπτερα θα είναι ξύλινα και θα έχουν διάσταση 3m x 2,50m και δαπάνες κατασκευής των ξύλινων περιπτέρων βαρύνει εξ ολοκλήρου τους μισθωτές των θέσεων.

 

ΆΡΘΡΟ 4: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το εμβαδό της κάθε θέσης είναι 7,50 τ.μ. Οι θέσεις περιγράφονται στο σκαρίφημα που περιέχεται στην παρούσα και κάθε επέκταση ή αλλαγή θέσης, θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

 

ΆΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.

1. Η εκμίσθωση θα διενεργηθεί, ύστερα από φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό, βάσει διακηρύξεως η οποία θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, με τοιχοκόλληση στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πύλης και σε περίληψη σε μία τουλάχιστον Τοπική εφημερίδα. Τα έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν αναλογικά τους αναδόχους.

2. Η δημοπρασία θα γίνει στην Πύλη και στο Δημαρχείο, την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 09:00 π.μ. με 11:00 π.μ. και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και θα επαναληφθεί μετά από πέντε (5) πλήρεις ημέρες από τον πρώτο διαγωνισμό εφόσον αυτός αποβεί άγονος ή η προσφορά του τελευταίου πλειοδότη κριθεί ασύμφορη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

3.Η δημοπρασία θα ακολουθήσει τρία στάδια:

Στάδιο 1ο: Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογητικών από τις 09:00 π.μ. ως 09:30 π.μ.

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων:

Στάδιο 3ο: Έναρξη διαδικασίας φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων, με την προϋπόθεση να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο Πύλης για οποιαδήποτε αιτία. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να προσκομίσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο Πληρεξούσιο, γιατί διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοπρασία για ένα και μόνο μίσθιο, αυτό που θα δηλώνεται εγγράφως στο εξωτερικό του κλειστού φακέλου, που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του στη δημοπρασία, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 7.

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε κλειστό φάκελο που στο εξωτερικό του θα αναφέρεται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου (του φυσικού προσώπου, ή του Προέδρου καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ.)
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
  • Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως τελευταίου μήνα.
  • Δήλωση ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
  • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία
  • Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να μη χρωστάει στο Δήμο Πύλης και/ή στην Μονομετοχική Δημ. Α.Ε. του Δήμου Πύλης (βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Πύλης και στην Μονομετοχική Δημ. Α.Ε. του Δήμου Πύλης)
  • Σε περίπτωση σύμπραξης φυσικών προσώπων συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των:

Ø Για το μίσθιο Νο 1 Χίλια Ευρώ (1.000,00 €)

Ø Για το μίσθιο Νο 2 Εννιακόσια Ευρώ (900,00 €)

Ø Για το μίσθιο Νο 3 Οκτακόσια Ευρώ (800,00 €)

Ø Για το μίσθιο Νο 4 Χίλια Ευρώ (1.000,00 €)

Ø Για το μίσθιο Νο 5 Πεντακόσια Ευρώ (500,00 €)

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των:

Ø Για το μίσθιο Νο 1 Εκατό Ευρώ (100,00 €)

Ø Για το μίσθιο Νο 2 Ενενήντα Ευρώ (90,00 €)

Ø Για το μίσθιο Νο 3 Ογδόντα Ευρώ (80,00 €)

Ø Για το μίσθιο Νο 4 Εκατό Ευρώ (100,00 €)

Ø Για το μίσθιο Νο 5 Πενήντα Ευρώ (50,00 €)

Που αντιστοιχεί στο 10% της αρχικής τιμής σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στην Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. του Δήμου Πύλης. Η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία θα επιστραφεί με την υπογραφή της σύμβασης στον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει ποσό ίσο με το ετήσιο μίσθωμα που θα επιτευχθεί με την κατακύρωση της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας υπόκειται στο Δ.Σ. της Εταιρίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από το Δ.Σ. της Εταιρίας.

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε επτά (7) πλήρεις ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει στην έδρα της εταιρίας προκειμένου να συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό του οποίου τα έξοδα, καθώς και τα έξοδα δημοσιεύσεως στις εφημερίδες και λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη (ενοικιαστή). Τα τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού, τηλεφωνικά τέλη κ.λ.π. θα βαρύνουν τον μισθωτή. Επίσης οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής, Ασφαλιστικό Οργανισμό ή οποιονδήποτε άλλο φορέα ή υπηρεσία που συνδέεται με τη χρήση του μισθίου κατά τη λειτουργία αυτού αλλά και τυχόν τεχνικών επισκευών. Ο μισθωτής θα επιβαρύνεται τα έξοδα της ΔΕΗ.

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (εγκατάστασης του μισθωτή σε αυτό) και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013.

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Το ενοίκιο πληρώνεται από τον ενοικιαστή στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε λογαριασμό Τραπέζης της  Εταιρίας και το καταθετήριο θα είναι αποδεικτικό πληρωμής του ενοικίου. Η πληρωμή του ετησίου μισθώματος θα γίνει σε μία εφάπαξ καταβολή με την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει το μίσθιο, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση και ζημίες, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης είναι υποχρεωμένος να αποσύρει το ξύλινο περίπτερο από το μίσθιο, να παραδώσει σε καλή κατάσταση το χώρο, να αποκαταστήσει κάθε φθορά και βλάβη του χώρου καθώς επίσης θα έχει υποχρεωτικά εξοφλήσει κάθε είδος οφειλής που αφορά καθ' οιονδήποτε τρόπο το μίσθιο (Ενδεικτικά: μισθώματα, τέλος χαρτοσήμου, τέλη, οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους και κοινόχρηστες δαπάνες οι οποίες θα καθοριστούν με Απόφαση του Δ.Σ). Ο μισθωτής υποχρεούται, όταν λήξει η σύμβαση, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση ίση με το ποσό της ζημιάς, η οποία θα εκτιμηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης.

Όλες οι εργασίες συντήρησης του χώρου θα βαρύνουν τον ενοικιαστή.

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ – ΥΠΕΡΜΙΣΘΩΣΗ

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή.

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Η Εταιρία δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και για το οποίο υποτίθεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση, ούτε υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και των τυχόν επαναληπτικών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», που θα εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσμα, χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα προς αποζημίωση από τους παραπάνω λόγους.

Η Επιτροπή που θα διενεργήσει την δημοπρασία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. Πλαβός Αθανάσιος με αναπληρωτή την Γιαννοτάκη Μαρία

2. Γκρέκος Χρήστος με αναπληρωτή τον Τσιούτσια Χτυσοβαλάντη

3. Λάππας Δημήτριος  με αναπληρωτή τον Πλεξίδα Ευθύμιο

Θέσεις περιπτέρων: