20 Απρ 2024 00:37

“Όροι δημοπράτησης 4 θέσεων ενοικίασης χιονοδρομικού εξοπλισμού”

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΙΩΝ

Το Εμβαδό της πρώτης θέσης είναι περίπου 30 τ.μ. ενώ των τριών επομένων είναι περίπου 15,0 τ.μ. Οι τέσσερεις θέσεις ενοικίασης χιονοδρομικού εξοπλισμού, βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του Παλαιού Σαλέ του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου και παραπλεύρως του κτηρίου του Παλαιού Σαλέ, όπως περιγράφονται στο σκαρίφημα που περιέχεται την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Το κάθε μίσθιο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σαν θέση ενοικίασης χιονοδρομικού εξοπλισμού. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε άλλη χρήση του μισθίου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η εκμίσθωση θα διενεργηθεί, ύστερα από φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό, βάσει διακηρύξεως η οποία θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του, με τοιχοκόλληση στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πύλης και σε περίληψη σε μία τουλάχιστον Τοπική εφημερίδα. Τα έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η δημοπρασία θα γίνει στην Πύλη και στο Δημαρχείο, την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. με 13:00 π.μ. και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και θα επαναληφθεί μετά από πέντε (5) πλήρεις ημέρες από τον πρώτο διαγωνισμό εφόσον αυτός αποβεί άγονος ή η προσφορά του τελευταίου πλειοδότη κριθεί ασύμφορη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

3.Η δημοπρασία θα ακολουθήσει τρία στάδια:

Στάδιο 1ο:Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογητικών από τις 11:00 π.μ. ως 11:30 π.μ.

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων:

Στάδιο 3ο: Έναρξη διαδικασίας φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων, με την προϋπόθεση να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιαδήποτε αιτία. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να προσκομίσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο Πληρεξούσιο, γιατί διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 5 :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου εξαμήνου (του φυσικού προσώπου, ή του Προέδρου καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ.)
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
  • Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως τελευταίου μήνα.
  • Δήλωση ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
  • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία
  • Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να μη χρωστάει στο Δήμο Πύλης και/ή στην Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. του Δήμου Πύλης (βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Πύλης και στην Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. του Δήμου Πύλης)
  • Σε περίπτωση σύμπραξης φυσικών προσώπων συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (4.500,00 €) για το μίσθιο Νο 1, το ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (4.000,00 €) για το μίσθιο Νο 2, το ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (4.000,00 €) για το μίσθιο Νο 3,  και το ποσό των Τριών Χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 €) για το μίσθιο Νο 4.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ.

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 450,00€ για το μίσθιο Νο 1, το ποσό των 400,00€ για το μίσθιο Νο 2, το ποσό των 400,00€ για το μίσθιο Νο 3 και το ποσό των 300,00€ για το μίσθιο Νο 4 (10% της αρχικής τιμής)  σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί με την υπογραφή της σύμβασης στον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή (εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης), για την υπογραφή της σύμβασης, ποσού ίσο με το μίσθωμα που θα επιτευχθεί με την κατακύρωση της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε επτά (7) πλήρεις ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει και να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στην δημοπρασία, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που έχει καταθέσει, καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας χωρίς δικαστική παρέμβαση και καλείται ο δεύτερος πλειοδότης και ου το καθεξής.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας υπόκειται στο Δ.Σ. της εταιρείας.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από το Δ.Σ. της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε επτά (7) πλήρης ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει στην έδρα της εταιρείας προκειμένου θα συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του οποίου τα έξοδα, καθώς και τα έξοδα δημοσιεύσεως στις εφημερίδες και λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη (ενοικιαστή). Τα τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισμού, τηλεφωνικά τέλη κ.λ.π. θα βαρύνουν τον μισθωτή. Επίσης οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι κάθε Δημόσιας ή άλλης Αρχής, Ασφαλιστικό Οργανισμό ή οποιοδήποτε άλλο συνδέεται με τη χρήση του μισθίου. Ο μισθωτής θα επιβαρύνεται τα έξοδα της ΔΕΗ

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης για τον κάθε χώρο αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (εγκατάσταση του μισθωτή σε αυτό) και μέχρι 31 Μαρτίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Το ενοίκιο θα πληρώνεται από τον ενοικιαστή στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρίας και το καταθετήριο θα είναι αποδεικτικό πληρωμής του ενοικίου. Η πληρωμή των μισθωμάτων θα γίνει σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης, η δεύτερη δόση θα καταβληθεί την 31 Δεκεμβρίου του 2013 και η τρίτη δόση την 31 Ιανουαρίου του 2014.

ΑΡΘΡΟ 13.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει το μίσθιο, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση και ζημίες, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης είναι υποχρεωμένος να το παραδώσει σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης καθώς επίσης θα έχει υποχρεωτικά εξοφλήσει κάθε είδος οφειλής που αφορά καθ' οιονδήποτε τρόπο το μίσθιο (Ενδεικτικά: μισθώματα, τέλος χαρτοσήμου, τέλη, οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους και κοινόχρηστες δαπάνες οι οποίες θα καθοριστούν με Απόφαση του Δ.Σ). Ο μισθωτής υποχρεούται, όταν λήξει η σύμβαση, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση ίση με το ποσό της ζημιάς, η οποία θα εκτιμηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλης. Επίσης είναι υποχρεωμένος ν' αντικαταστήσει οποιαδήποτε φθορά προέλθει στο μίσθιο είτε προέλθει από την κοινή χρήση είτε όχι.

Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου (ο όρος αυτός είναι βασικός και η μη τήρησή του λύει τη σύμβαση) και τις υπόλοιπες ημέρες όποτε αυτός το επιθυμεί.

Όλες οι εργασίες συντήρησης του χώρου θα βαρύνουν τον ενοικιαστή.

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ-ΥΠΕΡΜΙΣΘΩΣΗ.

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή καθώς και η αλλαγή χρήσης.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Ο δε μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει της Εταιρία τουλάχιστον έξι μήνες πριν την αποχώρηση από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρία δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και για το οποίο υποτίθεται ότι αυτός έχει λάβει γνώση, ούτε υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Παλαιό Σαλέ  χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου

ΘΕΣΗ 1η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΙΣΘΙΟ 1ο

ΘΕΣΗ 2η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΙΣΘΙΟ 2ο

ΘΕΣΗ 3η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΙΣΘΙΟ 3ο

ΘΕΣΗ 4η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΙΣΘΙΟ 4ο

Σκαρίφημα περιγραφής θέσεων:

Η Επιτροπή που θα διενεργήσει την δημοπρασία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. <strong>Πλαβός Αθανάσιος με αναπληρωτή την Γιαννοτάκη Μαρία

2. Γκρέκος Χρήστος  με αναπληρωτή τον Τσιούτσια Χρυσοβαλάντη

3. Λάππας Δημήτριος με αναπληρωτή τον Πλεξίδα Ευθύμιο