27 Φεβ 2024 12:07

Oλοκλήρωση Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), υλοποίησε την Πράξη  «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», με τη συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με στόχο την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού του Δήμου Πύλης.

Στόχος της παρέμβασης στο Δήμο Πύλης ήταν η στήριξη ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων για την  εξασφάλιση  μιας θέσης  εργασίας, μέσα από την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων.

Ωφελούμενοι της πράξης ήταν:  άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια, μετανάστες και μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.

Οι κυριότερες Δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της ανωτέρω Πράξης αφορούν: Μελέτη της Τοπικής Αγοράς Εργασίας  του Δήμου Πύλης, Δικτύωση με Τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις και εταίρους της Α.Σ, Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων, Συμβουλευτική Υποστήριξη ωφελουμένων και επιχειρήσεων και επιδοτούμενα προγράμματα Κατάρτισης.

Τα αποτελέσματα των Δράσεων Παρέμβασης στην περιοχή αφορούν τη στήριξη μέσα από συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση 60 ανέργων κατοίκων του Δήμου Πύλης. Οι ωφελούμενοι συμμετείχαν σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης σε θέματα τουρισμού, τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, κατασκευών, πελετοποίησης βιομάζας, θέματα αποκομιδής απορριμμάτων – ανακύκλωσης – συντήρησης αστικού περιβάλλοντος κ.α. Μέρος των ατόμων που συμμετείχαν στην Πράξη «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», προσλήφθηκαν σε επιχειρήσεις της περιοχής, ενώ για όσους ενδιαφέρονταν να ανοίξουν επιχείρηση, υπήρξε συμβουλευτική στήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας και σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων.

Ο Δήμος Πύλης είναι μια περιοχή που πλήττεται άμεσα από την οικονομική κρίση και παρουσιάζει σημαντική αύξηση της ανεργίας και συρρίκνωση των επιχειρήσεων της περιοχής. Για το λόγο αυτό παρεμβάσεις στην περιοχή που αφορούν την εργασιακή προετοιμασία των ανέργων, την ευαισθητοποίηση κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων και τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας είναι απαραίτητο να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Τοπικής κοινωνίας.