24 Φεβ 2024 00:22

Ο βιολογικός καθαρισμός της Πύλης είναι γεγονός

Ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα των κατοίκων του οικισμού Πύλης ικανοποιείται. Ο βιολογικός καθαρισμός της Πύλης είναι γεγονός.

Σε εξέλιξή προς την άμεση υλοποίηση βρίσκεται το έργο κατασκευής δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και βιολογικού καθαρισμού στην Πύλη, το οποίο χρηματοδείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το ποσό των 4.772.680,48 €.

Το έργο αφορά στη δημιουργία  υποδομών περιβαλλοντικής εξυγίανσης, που θα εξασφαλίσουν την περιβαλλοντικά αποδεκτή μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων και επομένως τη βελτίωση των υποδομών της εξεταζόμενης περιοχής. Aποτελείται από δυο κύρια υποέργα:

  • ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης», προϋπολογισμού δαπάνης 2.274.000 € που αφορά στην κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Πύλη, για τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων του ομώνυμου οικισμού έως τη νέα ΕΕΛ για επεξεργασία.

Τα λύματα μέσω συλλεκτήριων αγωγών, διαμέτρων Φ200mm, Φ250mm, Φ400mm και συνολικού μήκους 14.880m συλλέγονται στο τελικό φρεάτιο, απ’ όπου μεταφέρονται με Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (Κ.Α.Α.), διαμέτρου Φ250mm και μήκους 860m, έως το φρεάτιο εισόδου της νέας ΕΕΛ.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και οι ιδιωτικές συνδέσεις. Συνολικά πρόκειται να κατασκευαστούν 650 ιδιωτικές συνδέσεις μέσω αγωγού Φ160mm.

  • ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Βιολογικός καθαρισμός Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 2.283.900 €, που αφορά την κατασκευή της νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πύλης καθώς και του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον τελικό αποδέκτη.

Πιο συγκεκριμένα, τα λύματα της Πύλης μετά την είσοδό τους στο φρεάτιο εισόδου της νέας ΕΕΛ, επεξεργάζονται με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος νέων τεχνολογιών – με μηχανική μέθοδο προκατασκευασμένου compact συστήματος προεπεξεργασίας δυναμικότητας 2.500 ισοδύναμων κατοίκων (αστικά και βοθρολύματα) για την εικοσαετία.

Εν συνεχεία και μέσω αγωγού διάθεσης από HDPE, διαμέτρου Φ140mm και μήκους 540m περίπου, διατίθενται στον ενδιάμεσο αποδέκτη (παρακείμενη τάφρος) που καταλήγει σε παρακείμενο ρέμα.

 

Με την ολοκλήρωση του προσδοκούμε:

Στην προστασία της δημόσιας υγείας, διότι θα εξαλειφθούν εστίες συγκέντρωσης παθογόνων μικροοργανισμών, που υπάρχουν στα λύματα και είναι πιθανό να προκαλέσουν διάφορες ασθένειες

Στην αποφυγή της σταδιακής υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων της ευρύτερης περιοχής,

Στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος (φυσικού ανθρωπογενούς) γενικότερα,

Στην προστασία της χλωρίδας της περιοχής από πιθανές αλλοιώσεις, όπως τον ευτροφισμό των ρεμάτων,

Στη συνολικότερη αναβάθμιση της περιοχής.