06 Δεκ 2023 10:09

“Λήψη απόφασης για τον συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ. Αποφ: 12/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Πύλης

Στην Πύλη, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 4994/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 2130/93: «Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας» ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού  κοινοτικού συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25%ο), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35 %ο) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια.

(άρθρο 24 παρ. 2 Ν.2130/93)

Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας κάθε ακινήτου επί τον συντελεστή του τέλους. (άρθρο 24 παρ. 9 Ν. 2130/93). Οι τέως Δήμοι δεν είχαν ορίσει το συντελεστή ΤΑΠ σε (0,35%ο) ενιαίο για όλη την περιφέρεια των Δήμων.

Κατά το έτος 2010 δεν έχουν παρθεί αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων για αναπροσαρμογή ή μη Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)  για το έτος 2011.

Προτείνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να επιβάλλει ενιαίο τέλος για όλες τις Τοπικές Κοινότητες με απόφαση του ώστε να αρθεί η ανισότητα με τις Κοινότητες που επιβάλλεται , να υπάρξει ένα επιπλέον έσοδο για το Δήμο Πύλης και να σταματήσει έτσι η χορήγηση βεβαιώσεων ‘' ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επιβολής του''.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω το καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ για τον ενιαίο Δήμο Πύλης σε (0.35%ο) μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύλης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αναπροσαρμογής του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου, προτείνει την αναπροσαρμογή των πιο πάνω τέλους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: 

– το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10

– άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.2130/93

– την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ- Η πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής

1. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμο Πύλης ενιαίο σε όλες στις Τοπικές Κοινότητες σε  0,35%ο

Μειοψηφούντος του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Κοτρώνη Κων/νου ο οποίος προτείνει τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ σε 0,25%ο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

 Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Λέφας Παναγιώτης

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

 Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ