05 Οκτ 2023 06:28

“Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Αποφ: 11/2011

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας του Δήμου Πύλης

Στην Πύλη, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 4994/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.  

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σας κάνω γνωστά τα πιο κάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν. 1828/89,  2) του Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 3) τις διατάξεις του άρθρου 21 -22 του Β.Δ. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α171) και  4) του άρθρου  4 του Ν. 1080/1980 καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αναλυτικά τα τέλη που θα επιβληθούν και το συντελεστή που θα ισχύει μετά από τη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατά το έτος 2010 οι τέως Δήμοι Πύλης, Γόμφων, Αιθήκων, Πινδέων, Πιαλείων, Δ/νη Κοιν. Νεράϊδας, Κοινότητα  Μυροφύλλου είχαν  τα παρακάτω τέλη:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ: (Αριθμ.Απόφασης:164/2007 Δ.Σ)

– Τ.Δ.Πύλης

– Συντ. Οικιών 1,00 ευρώ /τ.μ.

– Συντ.Καταστήματος 1,30 ευρώ /τ.μ.

Τ.Δ. Αγ.Βησσαρίωνος

– Συντ. Οικιών 1,00 ευρώ /τ.μ.

– Συντ.Καταστήματος 1,30 ευρώ /τ.μ.

Τ.Δ. Αγ.Προκοπίου

– Συντ. Οικιών 0,75 ευρώ /τ.μ.

– Συντ.Καταστήματος  0,75 ευρώ /τ.μ.

Τ.Δ. Κοτρωνίου

Συντ. Οικιών  0,95 ευρώ /τ.μ.

– Συντ.Καταστήματος 1,10 ευρώ /τ.μ.

Τ.Δ Παλαιοκαρυάς

– Συντ. Οικιών  0,75 ευρώ /τ.μ.

– Συντ.Καταστήματος  0,75 ευρώ /τ.μ.

Τ.Δ Πετροχωρίου

Συντ. Οικιών  0,75 ευρώ /τ.μ.

– Συντ.Καταστήματος  0,75 ευρώ /τ.μ.

– Τ.Δ Ροπωτού

Συντ. Οικιών  0,80 ευρώ /τ.μ.

– Συντ.Καταστήματος  0,80 ευρώ /τ.μ.

 ΔΗΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ (Αριθμ.Απόφασης:  23/1999 Δ.Σ)

 –   Τ.Δ  Λυγαριάς

–   Συντ. Οικιών  0,59 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,73 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Γόμφων

–   Συντ. Οικιών  0,59 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,73 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Δροσερού

–   Συντ. Οικιών  0,59 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,73 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Μουριάς

 –   Συντ. Οικιών  0,59 ευρώ /τ.μ.

 –   Συντ.Καταστήματος  0,73 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Παλαιομοναστήρου

–   Συντ. Οικιών  0,59 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,73 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Πηγής

–   Συντ. Οικιών  0,59 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,73 ευρώ /τ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ (Αριθμ.Απόφασης :122/2009 Δ.Σ)

–   Τ.Δ  Ελάτης

–   Συντ. Οικιών  0,70 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,00 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ Αγ.Νικολάου

–   Συντ. Οικιών  0,60 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,00 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Βροντερού

–   Συντ. Οικιών  0,70 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,00ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Δέσης

–   Συντ. Οικιών  0,60 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,00 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ Καλογήρων

–   Συντ. Οικιών  0,70 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,00 ευρώ /τ.μ.

–    Τ.Δ  Νεραϊδοχωρίου

–   Συντ. Οικιών  0,70 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,00 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Περτουλίου

–   Συντ. Οικιών  0,70 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,00 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Πύρρας

–   Συντ. Οικιών  0,70 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,00 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Γαρδικίου

–   Συντ. Οικιών  0,60 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,00 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Αθαμανίας

–   Συντ. Οικιών  0,60 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,00 ευρώ /τ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΔΕΩΝ (Αριθμ.Απόφασης: 10/2008  Δ.Σ)

–   Τ.Δ Στουρναραίϊκων

–   Συντ. Οικιών  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,80ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Βαθυρρεύματος

–   Συντ. Οικιών  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Βαλκάνου

–   Συντ. Οικιών  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,80 ευρώ /τ.μ.

 –   Τ.Δ  Λιβαδοχωρίου

–   Συντ. Οικιών  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Μεσοχώρας

–   Συντ. Οικιών  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Μοσχοφύτου

–   Συντ. Οικιών  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Ν.Πεύκης

–   Συντ. Οικιών  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Παραμέρου

–   Συντ. Οικιών  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ Πολυνερίου

–   Συντ. Οικιών  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,80 ευρώ /τ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ(Αριθμ.Απόφασης: 156/2004 Δ.Σ)

–   Τ.Δ  Ελευθεροχωρίου

–   Συντ. Οικιών  1,08 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,08 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Παραποτάμου

–   Συντ. Οικιών  1,08 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,08 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Πιαλείας

–   Συντ. Οικιών  1,08 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,08 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Φήκης

–   Συντ. Οικιών  1,08 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,08 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Φιλύρας

–   Συντ. Οικιών  1,08 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  1,08 ευρώ /τ.μ.

Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ(Αριθμ.Απόφασης:13/2003 Κ.Σ)

 

 –   Τ.Δ  Αρματωλικού

 –   Συντ. Οικιών  0,65 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,65 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Κορυφής

–   Συντ. Οικιών  0,65 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,65 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ  Νεράϊδας

–   Συντ. Οικιών  0,65 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,65 ευρώ /τ.μ.

–   Τ.Δ Παχτουρίου

–   Συντ. Οικιών  0,65 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,65 ευρώ /τ.μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ(Αριθμ.Απόφασης: 95/2008 Κ.Σ)

–   Συντ. Οικιών  0,80 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ.Καταστήματος  0,80 ευρώ /τ.μ

Κατά το έτος 2010 δεν έχουν παρθεί αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων για καθορισμό ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2011.

Η αύξηση των ανταποδοτικών τελών μετά την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο του πληθωρισμού που ανέρχεται  σε  (5,20%) πέντε και είκοσι επί τοις εκατό.

Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιοριστεί σε τέτοιο ύψος ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας καθαριότητας, δηλαδή τις αποδοχές προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδης των απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με τη διεξαγωγή ,τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Ο μη προσδιορισμός του  τέλους στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του συμβουλίου την εφαρμογή των διατάξεων  των άρθρων 142 και 143 του ΚΔΚΚ( άρθρο 17 Ν.1080/80).

Επίσης το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες,κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε υπηρεσία υπόχρεων.

. Ο καθορισμός του ύψους του συντελεστή επιβολής του τέλους κατά κατηγορία υπόχρεων θα πρέπει να αποβλέπει στην πραγματοποίηση εσόδων κατά βάση αναλόγων προς τα προβλεπόμενα αντίστοιχα έξοδα, η αναλογία ωστόσο αυτή δύναται να εκφράζεται όχι με την απόλυτη ισοσκέλιση των δύο κονδυλίων (εσόδων -εξόδων), αλλά και με μια κατά προσέγγιση αναλογική μεταξύ τους σχέση (σχετ. η απ. αριθμό 54/2003 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.)

Σας παραθέτω στοιχεία του οικονομικού έτους 2010 από τα οποία φαίνονται τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Α.ΕΣΟΔΑ

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού                                       742.236,26

Β.ΕΞΟΔΑ

Α/Α      ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ                                                 ΔΑΠΑΝΗ  ΕΥΡΩ

1. Ασφάλιστρα                                                                 3.000,00

2. Τέλη κυκλοφορίας                                                       2.000,00

3. Καύσιμα-Λιπαντικά                                                      55.000,00

4. Αμοιβές προσωπικού                                                  330.000,00

5. Ανταλλακτικά-Συντηρήσεις                                          30.000,00

                                         ΣΥΝΟΛΟ                             420.000,00

 

Α/Α ΦΩΤΙΣΜΟΣ                                                            ΔΑΠΑΝΗ  ΕΥΡΩ

      1.Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος

      2.Αμοιβές ηλεκτρολόγων

      3.Υλικά συντήρησης(λαμπτήρες κλπ)

Οι δαπάνες καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2011 υπολογίζονται κατά προσέγγιση σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες οικ. Έτους  2010 προσθέτοντας για το έτος 2011 και τη δαπάνη της προγραμματικής σύμβασης του δήμου μας με την Π.Α.ΔΥ.Θ  Α.Ε  η οποία προϋπολογίζεται στο  ποσό των 190.000,00€+Φ.Π.Α. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία που έχουν κατατεθεί προτείνω την αναπροσαρμογή των  τελών καθαριότητας και φωτισμού  του Δήμου για το έτος 2011,διότι σύμφωνα  με την αριθμ. 46/59239/25-10-2006 εγκύκλιο  « Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά να μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών, γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία , πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με το χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, ως ανταποδοτικών.» 

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύλης, λαμβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, προτείνει την αναπροσαρμογή των πιο πάνω τελών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: 

– το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10

– άρθρο 202 Ν.3463/2006

– την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Η Πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την  αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών  τελών φωτισμού και καθαριότητας ως εξής:

– Συντ. Οικιών 1,00 ευρώ /τ.μ.

– Συντ. Καταστήματος 1,30 ευρώ /τ.μ.

Στη Δημοτική Ενότητα Πιαλείων τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας εισηγούμαστε να είναι:

–   Συντ. Οικιών  1,08 ευρώ /τ.μ.

–   Συντ. Καταστήματος  1,30 ευρώ /τ.μ.

Μειοψηφούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Κοτρώνη Κων/νου και Αναγνώστου Βασιλείου οι οποίοι δεν συμφωνούν με το ενιαίο τέλος για όλο το Δήμο εκτός της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων ,αφού υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετική παροχή υπηρεσιών.

Θα εξειδικεύσουν την θέση τους στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την συζήτηση του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Λέφας Παναγιώτης

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ