22 Ιούν 2024 18:38

“Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη τέλους παρεπιδημούντων του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ.: 15/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη τέλους παρεπιδημούντων του Δήμου Πύλης”

Στην Πύλη, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 4994/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος – Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης – Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος        »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

To υπέρ δήμων και κοινοτήτων προβλεπόμενο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 σε ποσοστό 2% επί του μισθώματος κλίνης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας. (άρθρο 1 του Ν. 339/1976, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1080/1980, που τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93).

Με την παρ. 1 του άρθρου 23 του N. 3756/09, το ποσοστό μειώθηκε σε 0,5% με ισχύ από 1-1-2009.  

Μπορούν προαιρετικά να επιβάλλουν το τέλος παρεπιδημούντων:

α) οι υπόλοιποι Δήμοι και Κοινότητες της χώρας μετά από απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

 Ποιοι υπόκεινται στο τέλος
Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας όπως:

α) ξενοδοχεία

β) MOTELS

γ) BUNGALOWS

δ) ξενώνες

ε) επιπλωμένα διαμερίσματα

στ) οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά δωμάτια.

Το τέλος θα βαρύνει τον διαμένοντα πελάτη, αναγράφεται στις εκδιδόμενες αποδείξεις, εισπράττεται  από τον εκμισθωτή της κλίνης ή του ετέρου χώρου και αποδίδεται στο Δήμο όπως παρακάτω:

Α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., καταβάλλουν το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων στην ταμειακή υπηρεσία του δικαιούχου Ο.Τ.Α.  κάθε ημε­ρολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται, συγχρόνως με την καταβολή του τέ­λους, να υποβάλλουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα δήλωση καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των μισθωμάτων του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου, στην οποία πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ.4 του Ν. 1080/1980.

Β) Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας όπως ξενοδοχεία MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνες και επιπλωμένα διαμερίσματα το τέλος εισπράττεται απ' αυτές και καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητος, μέσα στην ίδια προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Μέχρι τώρα  μόνο ο Δήμος Αιθήκων  είχε πάρει απόφαση επιβολής του τέλους(82/2007 αποφ. Δ.Σ.) αλλά δεν είχε ποτέ προβεί στη διαδικασία επιβολής και είσπραξής του.

Η επιβολή του τέλους στον ενιαίο Δήμο Πύλης κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των αυξημένων αναγκών που προέρχονται από την τουριστική κίνηση και την επιβάρυνση που δέχεται η περιοχή, λόγω των επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση οι απαιτούμενοι πόροι για την κάλυψη των δημιουργουμένων επιπλέον αναγκών σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, το δίκτυο φωτισμού, η ανάπτυξη υποδομών (έργα οδοποιίας, εξωραϊσμοί, έργα αναπλάσεων κλπ), επιτάσσουν την επιβολή του τέλους.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύλης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων  την  επιβολή του

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: 

– το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10

– το άρθρο του Ν.339/1976 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.1080/1980 που τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 παρ. 10 του Ν.2130/93.

– την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.756/09

– την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Oμόφωνα

1. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων του Δήμου Πύλης σε ποσοστό 0,5% επί του μισθώματος κλίνης.

Η επιβολή του τέλους στον ενιαίο Δήμο Πύλης κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των αυξημένων αναγκών που προέρχονται από την τουριστική κίνηση και την επιβάρυνση που δέχεται η περιοχή, λόγω των επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση οι απαιτούμενοι πόροι για την κάλυψη των δημιουργουμένων επιπλέον αναγκών σε κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, το δίκτυο φωτισμού, η ανάπτυξη υποδομών (έργα οδοποιίας, εξωραϊσμοί, έργα αναπλάσεων κλπ), επιτάσσουν την επιβολή του τέλους.

Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα βοηθήσει το Δήμο στην προβολή των επιχειρήσεων του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

 Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Λέφας Παναγιώτης

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ