19 Μάι 2024 12:07

“Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη τέλους διαφήμισης του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ. Αποφ.: 16/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη τέλους διαφήμισης του Δήμου Πύλης”

Στην Πύλη, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 4994/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Με την παρ.1 του άρθρου 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α) ορίζονται τα εξής:
«Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται:

α) μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,

β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,

γ) σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων,

δ) μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, από δραχμές πενήντα (50) (0,15 €) μέχρι εκατόν είκοσι πέντε (125) (0,37 €) εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

Α. α. για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες, από δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) (14,67 €)  μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) (73,37 €) ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.

β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, από δραχμές δύο χιλιάδες (2.000) (5,87 €) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) (29,35 €) ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.

γ. για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα, από δραχμές επτακόσιες (700) (2,05 €) μέχρι επτά χιλιάδες (7.000) (20,54 €) ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.

Β. Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν μεταβάλλεται, εντός του έτους, το διαφημιστικό μήνυμα.

Δικαιούχος τέλους διαφήμισης:

Δικαιούχος του τέλους διαφημίσεως είναι ο δήμος ή η κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου γίνεται η διαφήμιση. Προκειμένου περί διαφημίσεων της κατηγορίας Γ', δικαιούχος του τέλους είναι ο δήμος ή η κοινότητα όπου είναι η έδρα της επιχειρήσεως του οχήματος. Η διαφήμιση γίνεται με άδεια του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας ύστερα από αίτηση του διαφημιζομένου που συνοδεύεται από σχέδιο διαφήμισης.

Με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.2946/2001 ορίζεται ότι η καταβολή του τέλους διαφήμισης, προηγείται της χορήγησης της σχετικής άδειας.

Κατόπιν τούτων εισηγούμαι την επιβολή τελών διαφήμισης για τις ανωτέρω κατηγορίες καθόσον τούτο  επιβάλλεται από το Νόμο .Τον συντελεστή τέλους διαφήμισης θα τον ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύλης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επιβολή του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Πύλης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: 

– το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10

– την παρ.1 του άρθρου 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.58(ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α')

– την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την επιβολή του τέλους διαφήμισης

στο Δήμο Πύλης ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

Για όλες τις παραγράφους που αναφέρονται στην εισήγηση στην πιο πάνω κατηγορία σε 0,25 euro /τ.μ. εβδομαδιαίως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

Για τις πιο κάτω παραγράφους που αναφέρονται στην εισήγηση στην πιο πάνω κατηγορία ως εξής:

α.50,00 euro/τ.μ. ετησίως

β.20,00  euro/τ.μ. ετησίως

γ.15,00 euro/τ.μ. ετησίως

Με την είσπραξη του ανωτέρω τέλους ο Δήμος θα δημιουργήσει υποδομές διαφημιστικών χώρων σε όλο το Δήμο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Λέφας Παναγιώτης

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ