19 Ιούν 2024 00:35

“Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ. Αποφ: 13/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης”

Στην Πύλη, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 4994/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας       »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης             »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός-   »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος          »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος      »

 

8.     Κρούπης Κων/νος             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80:

Οι δήμοι και οι κοινότητες επιτρέπεται να επιβάλλουν υπέρ αυτών, με απόφαση του συμβουλίου τους, φόρο για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακού καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης που βρίσκεται στην περιφέρεια τους, ανά μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται μέχρι τέλους του μηνός Οκτωβρίου και κοινοποιείται στην ΔΕΗ μέχρι και της 30ης Νοεμβρίου κάθε έτους. Οι δε οριζόμενοι σε αυτήν συντελεστές φόρου, ισχύουν από της 1ης του μηνός Ιανουαρίου του επόμενου έτους και μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της αποφάσεως. Ειδικότερα για το έτος  2011 και μετά την ισχύ του Ν. 3852/10 για τα ανταποδοτικά τέλη και το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 της Εγκυκλίου 45 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας κάνουμε γνωστό ότι οι τέως Δήμοι  με αποφάσεις τους όρισαν κατά το έτος 2010 φόρο φωτιζόμενης επιφάνειας ως εξής:

ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΗΣ:

σε 0,07 ευρώ/τ.μ. για όλους τους στεγασμένους και μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους και για όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα.

ΔΗΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ:

σε 0,06 ευρώ/τ.μ. για . για όλους τους στεγασμένους  και μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους και για όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα.

ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΔΕΩΝ

σε 0,08 ευρώ/τ.μ. για όλους τους στεγασμένους  και μη  ηλεκτροδοτούμενους χώρους και για όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ

Τ.Δ Πύρρας & Τ.Δ Γαρδικίου

σε 0,05 ευρώ/τ.μ. για όλους τους στεγασμένους και μη  ηλεκτροδοτούμενους χώρους , ενώ στα υπόλοιπα Τ.Δ δεν είχε επιβληθεί ο φόρος.

Ο Δήμος ΠΙΑΛΕΙΩΝ και η  Δ/νη Κοιν. ΝΕΡΑΪΔΑΣ  δεν είχαν επιβάλλει  το φόρο.

Κατά το έτος 2010 δεν έχουν παρθεί αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων για επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2011.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στον ενιαίο  Δήμο  Πύλης ως εξής:

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΥΛΗΣ:

σε 0,08 ευρώ/τ.μ. για τους στεγασμένους και μη  χώρους όλων των χρήσεων σε όλη την εδαφική περιφέρεια της Δημ. Ενότητας.

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΓΟΜΦΩΝ:

σε 0,08 ευρώ/τ.μ. για τους στεγασμένους και μη χώρους  όλων των χρήσεων σε όλη την εδαφική περιφέρεια της Δημ. Ενότητας.

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΙΝΔΕΩΝ:

σε 0,08 ευρώ/τ.μ. για τους στεγασμένους  και μη χώρους όλων των χρήσεων σε όλη την εδαφική περιφέρεια της Δημ. Ενότητας.

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΙΘΗΚΩΝ:.

σε 0,08 ευρώ/τ.μ. για τους στεγασμένους και μη χώρους όλων των χρήσεων σε όλη την εδαφική περιφέρεια της Δημ. Ενότητας.

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΙΑΛΕΙΩΝ:

σε 0,08 ευρώ/τ.μ. για τους στεγασμένους και μη χώρους όλων των χρήσεων σε όλη την εδαφική περιφέρεια της Δημ. Ενότητας.

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΝΕΡΑΪΔΑΣ:

σε 0,08ευρώ/τ.μ. για τους μη στεγασμένους  και μη χώρους όλων των χρήσεων σε όλη την εδαφική περιφέρεια της Δημ. Ενότητας.

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ:

σε 0,08 ευρώ/τ.μ. για τους στεγασμένους και μη  χώρους όλων των χρήσεων σε όλη την εδαφική περιφέρεια της Δημ. Ενότητας.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύλης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επιβολή φόρου

ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στο Δήμου Πύλης, προτείνει την επιβολή του πιο πάνω συντελεστή φόρου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: 

– το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10

– το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.1080/80

– την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – ομόφωνα

1. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την  επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Πύλης στο ενιαίο ποσό: σε 0,08 ευρώ/τ.μ. για τους στεγασμένους και μη  χώρους όλων των χρήσεων σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Λέφας Παναγιώτης

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ