19 Μάι 2024 11:22

“Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ. Αποφ.: 17/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πύλης

Στην Πύλη, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 4994/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Επιτρέπεται, η, υπέρ δήμου ή κοινότητος, επιβολή τέλους σε βάρος όσων χρησιμοποιούν διαρκώς ή πρόσκαιρα, πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 «Ως κοινόχρηστος χώρος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, νοείται και το δάπεδο χώρων μεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοές και το υπέδαφος αυτών ως και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινή χρήση.» Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2  του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80, «Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, καθορίζονται δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου»

Τρόποι Παραχώρησης Κοινοχρήστων χώρων

Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται:

α) Με δημοπρασία που διενεργείται σύμφωνα με το ΠΔ 270/81. Για κοινόχρηστους χώρους που δε βρίσκονται μη προ καταστημάτων ή στην προβολή αυτών, η χρήση αυτών επιτρέπεται εφ' όσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε για την εκμετάλλευση τους η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενεργείας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων.

Χωρίς δημοπρασία στις εξής περιπτώσεις:

1. για χώρους που βρίσκονται μπροστά από τα καταστήματα ή την προβολή τους.

2. για πλατείες που παραχωρούνται στα καταστήματα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια κλπ) που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε αυτήν.

3. για χώρους μπροστά από την υπό ανέγερση οικοδομή για χρήση τους από τους ανοικοδομούντες .

4. για χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Ειδικότερα για τις πλατείες

Η χρήση των πλατειών διατίθεται στους εκμεταλλευόμενους τα σε αυτές καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με την απόφαση της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής.

Προκειμένου περί πλατειών που προβάλλονται καταστήματα χρησιμοποιούμενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, σε κάθε εκμεταλλευτή τούτων παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήση του εβδομήκοντα τοις εκατό (70%) του αντιστοιχούντος στην προβολή του χώρου, το υπόλοιπο δε τριάκοντα τοις εκατόν (30%) του χώρου, διατίθεται από το δήμαρχο ή προέδρο της κοινότητος στους ίδιους εκμεταλλευτές εφ' όσον κατά την κρίση του δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήση του.

Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως από τον δικαιούμενο του αναλογούντος σε αυτόν κοινοχρήστου χώρου της πλατείας, η χρήση του χώρου τούτου δύναται να παραχωρηθεί από το δήμο ή την κοινότητα σε εκμεταλλευτές συνερχομένων μετ' αυτού καταστημάτων, αναλόγως της προσόψεώς των.

Προσδιορισμός του Τέλους

Το τέλος ορίζεται ετήσιο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή χωρίου στην οποίαν βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως των ανωτέρω χώρων ως προσθήκης καταστήματος, το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο.

Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο. Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Μέχρι τώρα μόνον ο Δήμος Πύλης(ο Καποδιστριακός) με την 37/2007 απόφαση του Δ.Σ  είχε καθορίσει το επιβαλλόμενο εκ του Νόμου τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων στους χρησιμοποιούντες πεζοδρόμια, πλατείες και διαμορφωμένους χώρους στον νέο πεζόδρομο της Ερμού καθώς και στον πεζόδρομο έναντι του Δημοτικού Καταστήματος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή όπως εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Α) Να καθορίσει τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για α)τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων β) για τοποθέτηση εμπορευμάτων γ)για οικοδομικοτεχνικές εργασίες  στον Καλλικρατικό Δήμο Πύλης , ξεχωριστά για κάθε Δημοτική Ενότητα .

Β) Να Καθορίσει  τα  επιβαλλόμενα εκ του Νόμου τέλη – δικαιώματα των κοινόχρηστων χώρων ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ήτοι για:

1) Τραπεζοκαθίσματα, 2)Εμπορεύματα,3)Ψυγεία περιπτέρων 4) Πάγκοι καροτσάκια 5) Καντίνες 6) Λούνα Παρκ 7) Οικοδομικά υλικά 8)Λαϊκές αγορές 9) Ζαρντινιέρες, πάσσαλοι τέντες, ομπρέλες και λοιπά εμπόδια 10)Θάλαμοι καρτοκινητών ΟΤΕ 11)Αυτόματες ταμειακές μηχανές τραπεζών κλπ

 Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύλης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επιβολή του χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμο Πύλης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: 

– το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10

– την παρ.1 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24.9/20.10.58(ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α'),όπως

– αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80

– την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την επιβολή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμο Πύλης ως εξής:

– 5,00 euro/τ.μ. ετησίως για την χρησιμοποίηση πεζοδρομίου, οδών, πλατειών

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης των ανωτέρω χώρων ως προσθήκης καταστήματος, το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο.

– 10,00 euro/τ.μ. ετησίως για τον νέο διαμορφωμένο πεζόδρομο επί της οδού Ερμού καθώς και του χώρου του πεζοδρόμου έναντι του Δημοτικού Καταστήματος στην Δημοτική Ενότητα Πύλης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

 Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Λέφας Παναγιώτης

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ