24 Φεβ 2024 01:10

“Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών από έσοδα νεκροταφείων του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 18/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών από έσοδα νεκροταφείων του Δήμου Πύλης

 

Στην Πύλη, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 4994/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή

εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Στις αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων ανήκει  ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον  καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών καθώς και η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών,  καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.

Η ίδρυση και συντήρηση κοιμητηρίων (νεκροταφείων) ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων. Τα δικαιώματα ταφής και γενικά η λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων, ρυθμίζονται με κανονισμό που ψηφίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο , κατά τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιμητήρια είναι δικαιώματα ή τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους.

Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωμάτων που αφορούν τα κοιμητήρια καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Μέχρι τώρα τέλη είχαν επιβληθεί στον Καποδιστριακό Δήμο Πύλης (δικαίωμα ταφής και εκταφής) και στην Δ/νη Κοινότητα Νεραϊδας (τέλη χρήσης οστεοφυλακίου  στην κοινότητα Παχτουρίου).

Κατόπιν τούτων εισηγούμαi στην οικονομική επιτροπή όπως εισηγηθεί στο Δημοτικό συμβούλιο το ύψος του τέλους  που αφορά τα κοιμητήρια.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: 

– το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10

– την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την επικαιροποίηση των προηγούμενων αποφάσεων των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων όπως ισχύουν, ήτοι:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ

-TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ

Τέλος χρήσης οστεοφυλακείου σε 10,00  euro ετησίως.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ

-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ

-Τέλος ταφής 80,00 euro

-Τέλος εκταφής 80,00 euro

-Tέλος χρήσης οστεοφυλακείου 120,00 euro για 10 χρόνια.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

 Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Λέφας Παναγιώτης

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ