14 Απρ 2024 11:54

“Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών από δικαιώματα βοσκής του Δήμου Πύλης”

                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 20/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών από δικαιώματα βοσκής του Δήμου Πύλης

Στην Πύλη, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 4994/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 1 του Ν. 1080/1980 και την παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.2130/93 το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει: α) το κατά κεφαλή  ετήσιο δικαίωμα βοσκής για τα υπό των Δημοτών βόσκονται άνω των (4) τεσσάρων μεγάλων και (10) δέκα μικρών ζώων, β) το όριο των μικρής κτηνοτροφίας ανά δημότη.

Το δικαίωμα βοσκής είχε καθοριστεί στους πρώην Δήμους  ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΔΕΩΝ (13/2007 αποφ.Δ.Σ)

Για τους Δημότες

Για το όριο της μικρής κτηνοτροφίας που είναι (50) μικρά και (5) μεγάλα.

Για τα μικρά ζώα  0,40 ευρώ το καθένα.

Για τα μεγάλα ζώα 0,90 ευρώ.

αυξάνοντας δε το δικαίωμα βοσκής για τους διατηρούντες  ζώα, ο αριθμός των οποίων είναι μεγαλύτερος της μικρής κτηνοτροφίας ως εξής:

Για τα μικρά ζώα 0,60 ευρώ.

Για τα μεγάλα  ζώα 1,50 ευρώ.

Για τους ετεροδημότες

Οι ετεροδημότες με κεκτημένο δικαίωμα βοσκής κατέβαλαν το διπλάσιο δικαίωμα βοσκής των δημοτών.

Κοιν.ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ(13/2010 Κ.Σ)

Μέχρι  (10) μικρά  και (4) μεγάλα η βοσκή ήταν δωρεάν.

Μέχρι (70) μικρά  ζώα 0,30 € το καθένα. Πέραν των (70) μικρών 0,60€ το καθένα.

Από (5) μεγάλα μέχρι (10) μεγάλα (0,35) €.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ (5/2010 απόφ.Δ.Σ)

Για του Δημότες

Μέχρι (10) μικρά ζώα και μέχρι (5) μεγάλα η βοσκή ορίστηκε να είναι δωρεάν.

Για το όριο μικρής κτηνοτροφίας που είναι (150) μικρά και (15) μεγάλα όρισε:

Για τα μικρά  ζώα σε (0,29) €

Για τα μεγάλα ζώα σε (0,44)€

αυξάνοντας δε το δικαίωμα βοσκής για τους διατηρούντες  ζώα, ο αριθμός των οποίων είναι μεγαλύτερος της μικρής κτηνοτροφίας ως εξής:

Για τα μικρά ζώα (0,59) €

Για τα μεγάλα ζώα (0,88) €.

Για τους ετεροδημότες

Κατέβαλαν το διπλάσιο  δικαίωμα βοσκής.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (55/1999 Δ.Σ)

Για την Πύλη  &  Αγ. Βησσαρίωνα

 0,35€ τα μικρά-0,88 € τα  μεγάλα

Για τον Αγ. Προκόπιο

0,35 € τα μικρά και  0,53 € τα μεγάλα

Για το Κοτρώνι & Πετροχώρι

0,29 € τα μικρά και  0,35 € τα μεγάλα

Για την Παλαιοκαρυά

0,35€ τα μικρά και  0,44 € τα μεγάλα

Για το Ροποτό

0,35 € τα μικρά και 0,35 € τα μεγάλα.

Μετά τα παραπάνω προτείνω στην οικονομική επιτροπή να αναπροσαρμόσει  και να εισηγηθεί στο Δημ. Συμβούλιο  το δικαίωμα βοσκής στον ενιαίο Δήμο Πύλης  για το οικον.  έτος 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: 

– το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10

– το άρθρο 1 του Ν.1080/1980

– την παρ.5 του άρθρο 16 του Ν.2130/1993

– την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

1. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης τον καθορισμό τελών από δικαιώματα   βοσκής του Δήμο Πύλης,ως εξής:

Για τους Δημότες

Για το όριο της μικρής κτηνοτροφίας:

Για τα μικρά ζώα  0,40 ευρώ το καθένα.

Για τα μεγάλα ζώα 1,00 ευρώ το καθένα.

αυξάνοντας δε το δικαίωμα βοσκής για τους διατηρούντες ζώα, ο αριθμός των οποίων είναι

μεγαλύτερος της μικρής κτηνοτροφίας ως εξής:

Για τα μικρά ζώα 0,60 ευρώ.

Για τα μεγάλα  ζώα 1,50 ευρώ.

Για τους ετεροδημότες

Οι ετεροδημότες με κεκτημένο δικαίωμα βοσκής θα καταβάλουν το διπλάσιο δικαίωμα βοσκής των δημοτών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Λέφας Παναγιώτης

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Kοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ