24 Φεβ 2024 07:56

“Λήψη απόφασης για δικαίωμα αμμοληψίας του Δήμου Πύλης”

                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 19/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: “Λήψη απόφασης για δικαίωμα αμμοληψίας του Δήμου Πύλης”

Στην Πύλη, σήμερα 11 Απριλίου του έτους 2011 και ώρα 19.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 4994/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.

2.     Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2. 

3.     Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

 

4.     Λέφας Παναγιώτης            »

 

5.     Μπαλατσούκας Στυλιανός- »

 

6.     Τσόβουλος Γεώργιος –       »

 

7.     Αναγνώστου Βασίλειος     »

 

8.     Κρούπης Κων/νος-             »

 

9.     Κοτρώνης Κων/νος           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μητσιάδη Δήμητρα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Επιτρέπεται η εξόρυξη λίθων και η αμμοληψία από δημοτικό ή κοινοτικό λατομείο ή χώρο η οποία διενεργείται χωρίς δημοπρασία με άδεια του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητος και με καταβολή δικαιώματος, το οποίο ορίζεται από το συμβούλιο. (παρ.4 άρθρο 19 Β.Δ. 24/9-20/10/1958).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η Διοίκηση έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια  κατά τον καθορισμό για του τιμήματος για την παραχώρηση του δικαιώματος αμμοληψίας.

Επειδή στο παρελθόν είχαν ανακύψει σοβαρά προβλήματα (πρώην Δήμος Γόμφων) και κατάχρηση στην αμμοληψία,εισηγούμαι όπως το Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο να αποφασίσει αν θα επιτρέψει την αμμοληψία στον Πορταϊκό ποταμό.

Κατόπιν τούτων εισηγούμαιτε αν τελικά επιτραπεί η αμμοληψία σε τμήματα του Πορταϊκού ποταμού, το δικαίωμα να καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: 

– το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10

– την παρ. 4 άρθρο 19 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958

– την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Oμόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την επιβολή του δικαιώματος αμμοληψίας του Δήμου Πύλης στο ποσό των 0.60 euro το κυβικό.

Η αμμοληψία θα γίνεται μόνο στις περιοχές που υπάρχουν περιβαλλοντικές μελέτες που καθορίζουν τους χώρους,καθώς και σε ότι αναφέρει η κείμενη νομοθεσία για προστασία γεφυριών,μνημείων κ.λ.π.

Οσον αφορά τον καθαρισμό της κοίτης του Πορταικού ποταμού όπου έχει εκτελεστεί έργο και προβλέπονται από τις μελέτες κατασκευής του παραπάνω έργου να επιτρέπεται ο ελεγχόμενος καθαρισμός υπό την επίβλεψη των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

 Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Λέφας Παναγιώτης

Αναγνώστου Βασίλειος

Κρούπης Κων/νος

Κοτρώνης Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ