19 Μάι 2024 10:55

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (αναψυκτήριο) στην Κοινότητας Μουριάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Πύλη  26-5-2022

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                                                   Αριθμ.Πρωτ. 5505

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

 

Περίληψη διακήρυξης  δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος(αναψυκτήριο) στην  Κοινότητας Μουριάς

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος(αναψυκτήριο)που περιγράφεται παρακάτω:

Δημοτικό κατάστημα (αναψυκτήριο) (KAEK 300 3.1.1)

Έμβαδό:36 τ.μ.

To μίσθιο είναι ισόγειο κτίριο

Ο χώρος που περιβάλλει το κτίριο έχει έκταση περίπου 5 στρ.,περιφραγμένος και

περιλαμβάνει χώρο πρασίνου με γκαζόν,δένδρα,κιόσκια ,με τραπεζοκαθίσματα και παγκάκια.

Επίσης στον ίδιο χώρο υπάρχουν και τουαλέτες.

Πόλη:Τ.Κ.Μουριάς–Δ.Ε.Γόμφων

Δήμος: Πύλης

Οδός:στο πάρκο αναψυχής στη θέση «Πουργιά»

 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα(10)

ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντες(5) έτη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 7η του μήνα Ιουνίου του έτους 2022,ημέρα Τρίτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,στα γραφεία του Δήμου  στην Πύλη.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 14-6-2022 ημέρα Τρίτη και 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα)ορίζεται το ποσό των

180,00 euro/μηνιαίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ενδιαφερομένου,

2) Σε περίπτωση εταιρίας φωτοαντίγραφο συστάσεώς της,

3) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλης περί µη οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς το Δήμο (Δημοτική ενημερότητα), από την οποία να εξάγεται ότι αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες του Δήμου,

4) Φορολογική Ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή του,

5) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι διακόσια είκοσι (220,00) ευρώ, ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού, τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον πλειοδότη, στον δε τελευταίο πλειοδότη μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης µε άλλη εγγύηση, ποσού ίσου προς το 50% επί του επιτευχθέντος ετησίου μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

Το μίσθιο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματική χρήση.

Συμμετοχή στη δημοπρασία μπορούν να έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων με την προυπόθεση ότι δεν οφείλουν και δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με το Δήμο για οποιοδήποτε αιτία.

Ο μισθωτής υποχρεούται με δική του ευθύνη και έξοδα να προσκομίσει πριν την υπογραφή του συμφωνητικού Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο του Δήμου στην

Πύλη-Τρικάλων-Τηλέφωνο 2431352112.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ