22 Ιούν 2024 18:31

“Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών & αναπληρωματικών μελών για την επιτροπή παραλαβής προμηθειών”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Πύλη,  25 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                Αριθμ. πρωτ.: -1865 –    

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ        

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η</p>

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β').

 

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/8-3-1993 Κανονιστικής απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών την 31η Ιανουαρίου 2013, ώρα 10.00, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  την επιτροπή παραλαβής προμηθειών.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

 

Η Διευθύντρια