28 Φεβ 2024 07:33

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών κατασκευής έργου Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Κεντρικού οικισμού Ελάτης στην Επαρχιακή οδό Ελάτης -Βροντερού Τρικάλων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

Τρίκαλα, 26η Μαΐου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ: 106/2017

ΠΡΟΣ:
Ω
Σ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών κατασκευής έργου Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Κεντρικού οικισμού Ελάτης στην Επαρχιακή οδό Ελάτης -Βροντερού Τρικάλων».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.– Έχοντας υπόψη:

 

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 24/05/2017 αίτηση της τεχνικής εταιρείας «ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.»(ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ).

Γ) Την υπ’ αριθμ. 51032/17/1054067 από 26/05/2017, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

2.Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών κατασκευής έργου Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Κεντρικού οικισμού Ελάτης:

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1

 

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 29/05/2017 μέχρι και το Σάββατο 15/07/2017, στο 1Ο  χλμ της Επαρχιακής                   Οδού   Ελάτης-Βροντερού   (και   στα   δύο   ρεύματα   κυκλοφορίας),   προκειμένου εκτελεστούν εργασίες κατασκευής έργου Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Κεντρικού οικισμού Ελάτης.

 

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

 

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή  και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

 

Ά ρ θ ρ ο 2

 

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

  • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης Τρικάλων και την τεχνική εταιρεία, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και   για   την   αναγκαιότητα   λήψης   τυχόν   πρόσθετων   μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
  • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

 

Ά ρ θ ρ ο 3

 

–  Οι  παραβάτες  της  παρούσας  τιμωρούνται  σύμφωνα  με  τις  ποινές  που  ορίζονται  από  τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4

 

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

1) Α.Τ ΠΥΛΗΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

 

(Για τοιχοκόλληση, ευρεία δημοσίευση και εφαρμογή).

2) ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. (Μέσω Α.Τ Πύλης Τρικάλων).

3) ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε- ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ.

(Για δημοσίευση μέσω Α.Τ Πύλης Τρικάλων).

4) ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

(Για ενημέρωση μέσω Α.Τ Πύλης Τρικάλων)

5) ΑΣΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

(Για ενημέρωση μέσω Α.Τ.Πύλης Τρικάλων)

6) ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T 44.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.pdf