29 Μάι 2024 15:56

Καθορισμός θέσεων περιπτέρων

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Πύλη, 07 Αυγούστου 2015
Αριθμ. πρωτ. 14849

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της αριθμ. 10/2015 τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ. του ∆ήμου Πύλης

 

Αριθμός απόφασης 209/2015

Θ Ε Μ Α: Καθορισμός θέσεων περιπτέρων.

Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις είκοσι εννιά (29) Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα   20.00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ.
14016/24-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του ∆ημοτικού Συμβουλίου, στους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων   και στον κ.
∆ήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33)

μελών του ∆.Σ. βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23), δηλαδή:

Κατεβάστε την απόφαση.pdf