19 Μάι 2024 23:23

«Καθορισμός αριθμού νέων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2017 για τον Δήμο Πύλης»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Α.Τ.Τοπ.Οικ.Ανάπτυξης
Δ/νση: Ηρώων 1940-1
Πύλη 42032
Πληρ.: Διαγωμά Β., Φωτάκη Ε.
Τηλ. 2434350317, 2434350318
Fax: 2434350312
Πύλη 08/06/2017
Αριθμ Πρωτ: 8170

Αρ. Απόφασης 74

 

    Θέμα: «Καθορισμός αριθμού νέων αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2017 για τον Δήμο Πύλης»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Πύλης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 7 του άρθρου 2, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 και της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»
 3. Την υπ. αριθμ. 43/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης
 4. Την υπ. αριθμ. 68/2017 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Πύλης «Καθορισμός τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»
 5. Την υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 1143/22-5-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Καθορισμός του αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, τη θέση αυτών καθώς και το ύψος και τον τρόπο καταβολής του καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση για τον Δήμο Πύλης για το έτος 2017»
 6. Τον αριθμό των ατόμων που αναζητούν εργασία στα όρια του Δήμου Πύλης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη χορήγηση δεκατεσσάρων (14) συνολικά νέων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Πύλης, για το έτος 2017,στις κάτωθι κατηγορίες και με αριθμό αυτών ως εξής:

 

α. Τοπική Κοινότητα Ελάτης

 

 1. Τέσσερεις (4) άδειες –θέσεις για πώληση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων, στη θέση Τοπική Αγορά Ελάτης, με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ έκαστη.

 

 

β. Τοπική Κοινότητα Πύλης

 

 1. Μία (1) άδεια –θέση για πώληση Παραδοσιακών Προϊόντων, στη θέση πλησίον του Ι. Ν. Πόρτας Παναγιάς, με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ.
 2. Μία (1) άδεια –θέση για πώληση Ζαχαρωδών Προϊόντων, κουλουριών και αρτοσκευασμάτων στη θέση πλησίον του Ι. Ν. Πόρτας Παναγιάς, με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ.
 3. Μία (1) άδεια –θέση για πώληση Πρωτογενών  Προϊόντων Γης, στη θέση πλησίον του Ι. Ν. Πόρτας Παναγιάς, με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ.
 4. Μία (1) άδεια –θέση για πώληση Ειδών Λαϊκής Τέχνης, στη θέση πλησίον του Ι. Ν. Πόρτας Παναγιάς, με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ.
 5. Μία (1) άδεια –θέση για πώληση Προϊόντων Παραγωγών, στη θέση πλησίον του Ι. Ν. Πόρτας Παναγιάς, με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ.
 6. Μία (1) άδεια –θέση για πώληση Παραδοσιακών Προϊόντων, στη θέση όπισθεν Δημαρχείου, με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ.
 7. Μία (1) άδεια –θέση για πώληση Ζαχαρωδών Προϊόντων, κουλουριών και αρτοσκευασμάτων στη θέση όπισθεν Δημαρχείου, με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ.
 8. Μία (1) άδεια –θέση για πώληση Πρωτογενών  Προϊόντων Γης, στη θέση όπισθεν Δημαρχείου, με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ.
 9. Μία (1) άδεια –θέση για πώληση Ειδών Λαϊκής Τέχνης, στη θέση όπισθεν Δημαρχείου, με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ.
 10. Μία (1) άδεια –θέση για πώληση Προϊόντων Παραγωγών, στη θέση όπισθεν Δημαρχείου, με τέλος χρήσης 300,00 ευρώ.

 

Οι ανωτέρω νέες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες, αντιστοιχεί μόνο μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο και ισχύουν για τη θέση στην οποία προκηρύσσονται.

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α’ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης ενδιαφερομένων των παραπάνω κατηγοριών οι άδειες χορηγούνται στους αιτούντες ανέργους.

 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1) Αίτηση (συμπλήρωση συγκεκριμένου έντυπου το όποιο χορηγείται από την Υπηρεσία).

2) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ατόμου που θέλει να αποκτήσει την άδεια (χορηγείται από την Υπηρεσία) η οποία θα αναγράφει «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι είμαι άνεργος και δεν κατέχω ούτε εγώ ή ο/η σύζυγος μου ούτε τα τέκνα μου άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος, και επιθυμώ να δραστηριοποιηθώ σε μόνον μία (1) κατηγορία των νέων αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου», με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης προσέλευσης προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής.

3) Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (σε ισχύ).

4) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

5) Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων μαζί με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά των τελευταίων τριών ετών του ενδιαφερόμενου ατόμου, του/της συζύγου καθώς και των προστατευμένων μελών του, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

6) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7) Ειδικότερα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν κατηγορίες δικαιούχων μαζί με την αίτηση τους, για να αποδείξουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται κατά περίπτωση είναι τα εξής:

α) Τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και οι τυφλοί, πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή (πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α., κ.λ.π.).

β) Οι πολύτεκνοί καθώς και τα τέκνα αυτών, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, και οι γονείς με τρία τέκνα, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ Α΄ 82), πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το όποιο να αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

δ) Οι γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο DOWN, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από αρμόδια Υπηρεσία από το όποιο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή (πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α., κ.λ.π.).

ε) Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

στ) Οι Έλληνες Ρομά, βεβαίωση έγγραφής (Ρομά) από το ειδικό δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

ζ) Τα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες άτομα καθώς και τα υπό απεξάρτηση, πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το να αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πύλης από 19–06–2017 έως 30–06–2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και θα καταθέτονται από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον φέρει εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή. Επίσης η αίτηση, η Υπεύθυνη Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν με ταχυδρομική συστημένη επιστολή (σε αυτήν την περίπτωση το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος (σφραγίδα ΕΛΤΑ). Τέλος η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλούν και με εταιρεία ταχυμεταφορών (σε αυτήν την περίπτωση το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το σχετικό συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς).

Μαζί με την αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν απαραίτητα και όλα τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, (ανάλογα με τη κατηγορία).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας όσοι από τους ενδιαφερομένους επιλεγούν με βάση τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία κριτήρια, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα τα οριζόμενα (κατά περίπτωση) από

τον Ν. 4264/2014, άρθρα 23 και 24 δικαιολογητικά ήτοι:

1) Βεβαίωση έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τους Ν. 4045/1960 (47 Α΄) και Ν. 1642/1986 (125 Α΄).

2) Πιστοποιητικό έγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

3) Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

4) Πιστοποιητικό υγείας του ενδιαφερομένου, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών.

Σε περίπτωση τυχόν αναπλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Αδειοδοτήσεων του Δήμου Πύλης προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

 

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η παρούσα απόφαση – προκήρυξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης www.dimospylis.gr , στον ιστότοπο Διαύγεια, να δημοσιευτεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τοπικό τύπο και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πύλης.

Αντίγραφό της παρούσης θα χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων του Δήμου Πύλης

 

Πύλη 08 Ιουνίου 2017

Ο Δήμαρχος Πύλης

Μαράβας Κωνσταντίνος

Kατεβάστε τα αρχεία
ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ-ΣΤΑΣΙΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ