29 Φεβ 2024 01:45

“ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ βοσκοτόπου 2014”

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο υπογραφόμενος ………………………………………………….  του ……………. με ΑΦΜ: ……………… και Αρ. Δελτίου Ταυτότητας …-…………… δημότης του Δήμου …………………….. και μόνιμος κάτοικος …………………., με στοιχεία επικοινωνίας (χειμερινή και θερινή) ταχ. διεύθυνση…………………………….. και αριθμό τηλεφώνου……………………………….. γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου για ψευδή ή ανακριβή δήλωση, δηλώνω υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας , ύστερα από την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πύλης, ότι κατά την κτηνοτροφική περίοδο του έτους 2014

Α. Είμαι Μόνιμος                                Μετακινούμενος κτηνοτρόφος      

Β. Πρόκειται να εισάγω στους Δημοτικούς Βοσκότοπους του Τ.Δ. …………………- χειμερινός βοσκότοπος και του Τ.Δ. ……………… – θερινός βοσκότοπος του Δήμου Πύλης τα ακόλουθα ζώα

 

Είδος Ζώων:

Αριθμός

 

Πρόβατα κάτω του έτους:

 

 

Πρόβατα άνω του έτους:

 

 

Αρνιά (θηλάζοντα μέχρι 3 μηνών):

 

 

Γίδια κάτω του έτους:     

 

 

Γίδια άνω του έτους:

 

 

Κατσίκια (θηλάζοντα μέχρι 3 μηνών):

 

 

Βοοειδή άνω των 24 μηνών

 

 

Βοοειδή 2-6 μηνών

 

 

Βοοειδή 6-24 μηνών

 

 

Θηλάζουσες αγελάδες μέχρι 6 μηνών

 

 

Χοιρομητέρες

 

 

Χοιρινά μεγαλύτερα των 40 κιλών

 

 

Λοιπά χοιρινά ( κάπροι κ.α.)

 

 

Ίπποι

 

 

Μουλάρια

 

 

Γαϊδούρια

 

Γ. Για την καταβολή εξολοκλήρου του επιδοτούμενου ποσού – κοινοτικής ενίσχυσης και σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης ατομικών δικαιωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχω στην κατοχή μου και δύναμαι να θέσω ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της υπηρεσίας σας, πρέπει να κάνω χρήση ……….. Στρ. βοσκότοπου,  τα οποία θα δηλώσω και στην ετήσια δήλωση της εκμετάλλευσής μου στο ΟΣΔΕ. Το 2013 έλαβα ολόκληρη την επιδότηση ΝΑΙ/ ΟΧΙ. ;

Δ.  Διαθέτω προς χρήση …………… στρ ιδιωτικού βοσκότοπου στο Τ.Δ. …………. …….  του Δήμου ……………………….. Ν. Τρικάλων

Ε. Έχω προσλάβει ή θα προσλάβω ετεροδημότη φύλακα ποιμένα για τη φύλαξη των δικών μου ζώων τον ………………………………… …………………., ο οποίος είναι δημότης του Δήμου ………………….. Νομού , και θα εισάγει στον βοσκότοπο του Τ.Δ. ……………… και θα προσέχει μαζί με τα δικά μου  ……….. μικρά ζώα και ……….. μεγάλα ζώα.

ΣΤ. Θα δεχθώ τον οποιοδήποτε έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Χρήσης Δημοτικών Βοσκοτόπων του Δήμου Πύλης και θα διευκολύνω το έργο της με την παροχή των ζητούμενων στοιχείων (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, μαρτυρίες κ.α.)

                                          ……………………, ….. – …. – 2014                                                                                                    Ο ΔΗΛΩΝ                                   

                                              (Υπογραφή/ Ονοματεπώνυμο)