02 Μαρ 2024 07:55

INSPIRE Κ.Ο.Σ.Ε.

Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) Δήμου Πύλης

INSPIRE_KOSEΗ Οδηγία της Ε.Ε. Inspire έχει στόχο την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ Δημόσιων Αρχών στην Ε.Ε. με ενιαίο τεχνικό και θεσμικό τρόπο.

Για τον λόγο αυτό ψηφίστηκε ο Νόμος 3882/2010, ο οποίος ενσωματώνει την οδηγία Inspire στο Εθνικό Δίκαιο και την επεκτείνει.

Σκοπός του Νόμου είναι η εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση πόρων και η ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Στόχος είναι η οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρηστίας γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών.

Ο Ν. 3882/2010 καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές σχετικά με κάθε έργο δημόσιας αρχής που εκτελείται με ίδια μέσα ή με προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο και αφορά σε θέματα γεωχωρικών δεδομένων & υπηρεσιών.

Βασική αρχή που πρέπει να ακολουθεί κάθε δημόσια αρχή, είναι πως πλέον απαγορεύεται η προμήθεια γεωχωρικών δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα από άλλη δημόσια αρχή. Επιπλέον, όταν μία δημόσια αρχή προμηθεύεται γεωχωρικά δεδομένα, θα πρέπει να εξασφαλίσει την προμήθειά τους με άδεια χρήσης που επιτρέπει:

(α) την κοινοχρησία χωρίς τέλη και περιορισμούς μεταξύ δημοσίων αρχών,

(β) τη δωρεάν διάθεσή τους προς τους πολίτες, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από το νόμο στα άρθρα 27 και 28.

Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του Ν.3882/2010 είναι η σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) σε κάθε μονάδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αρμοδιότητες των ΚΟ.Σ.Ε.

Οι αρμοδιότητες των ΚΟ.Σ.Ε. ορίζονται στο αρ. 19 του Ν. 3882/2010. Τα ΚΟ.Σ.Ε. έχουν συντονιστικό ρόλο και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.

Ειδικότερα το έργο των ΚΟ.Σ.Ε. περιλαμβάνει:

1. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων :

– των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί

– των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί

– των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)

– του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο

– του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους,

2. Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟ.Σ.Ε. να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

3. Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε:

– τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ

– τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.

– οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

4. Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18.

Τα ΚΟ.Σ.Ε. μπορούν να προτείνουν, στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού τους πλαισίου με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης, μπορούν να επιβοηθούνται από ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου της δημόσιας αρχής.

Ο ΟΚΧΕ θα παρέχει στα ΚΟΣΕ αρωγή με την μορφή οδηγιών, την παροχή υλικού και εργαλείων καθώς και την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων αλλά και ευκαιριών για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

Λειτουργία των ΚΟ.Σ.Ε.

  • Δημιουργία email kose.onomaOTA@syszeuxis ή gmail.com και ενεργοποίηση αυτόματης κοινοποίησης σε όλα τα μέλη ΚΟΣΕ.
  • Δημοσίευση του email του ΚΟΣΕ στην ιστοσελίδα του δήμου για επικοινωνία του ΚΟΣΕ με τις αρχές που εκπροσωπεί.
  • Ενημέρωση στον ΟΚΧΕ, στα μέλη του ΚΟΣΕ και στις αρχές που εκπροσωπεί για τα καινούργια στοιχεία επικοινωνίας.
  • Προγραμματισμός συνάντησης εργασίας και γνωριμίας με μέλη ΚΟΣΕ και συνδέσμων άμεσα- καθορισμός οργανωτικής λειτουργίας
  • Εντοπισμός οργανογράμματος ΟΤΑ (ποιες υπηρεσίες, οργανισμοί, εταιρίες κτλ υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΚΟΣΕ μας;
  • Ποιές υπηρεσίες, οργανισμοί, εταιρίες του ΟΤΑ είναι οι κύριοι παραγωγοί, προμηθευτές, διαχειριστές ή ιδιοκτήτες γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών;

-Επικοινωνία μαζί τους- ορισμός εκπροσώπων (συνδέσμων)

-Δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας (πίνακας excel)

-Διοργάνωση ενημερωτική συνάντηση και αποστολή απαραίτητου υλικού (πχ φόρμα καταλόγου)

  • Σε συνεργασία με συνδέσμους- καταγραφή γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που έχει ο ΟΤΑ χρησιμοποιώντας τον κατάλογο του ΟΚΧΕ, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012.
  • Επεξεργασία, έλεγχος συμπλήρωσης υποχρεωτικών πεδίων και αποστολή καταλόγου του ΟΤΑ, στον ΟΚΧΕ, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου του 2012.

Το e-mail του ΚΟ.Σ.Ε. του Δήμου Πύλης είναι: kose.pilis@gmail.com.