30 Σεπ 2023 05:32

"Ημερίδα για την Πράξη: Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης & Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης”

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  «ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» σας προσκαλεί στην Εναρκτήρια

Ημερίδα Ενημέρωσης

της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» που θα πραγματοποιηθεί  στην Πύλη τη Δευτέρα,   03 / 02 / 2014 στις 18:00 στο Δημαρχείο Πύλης στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορία Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Πράξη αφορά 60 ωφελούμενους του Δήμου Πύλης, στους οποίους παρέχεται:

ØΣυμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση.

ØΕπιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση.

ØΑπασχόληση σε τοπικές επιχειρήσεις.

ØΕκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση ατομικών ή και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Øάνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,

Øνέοι επιστήμονες υπό προϋποθέσεις,

Øασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται για την Πράξη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής:

Στο Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940 αριθμ. 1, τηλ: 2434350121.